Auto nomas pakalpojuma sniegšana

Parādīt saistītās lietas

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Latvijas Darba devēju konfederācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008004918

Adrese

Baznīcas iela 25, Rīga, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

67225162

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Andrejs Bušenko, Projekta vadītāja vietnieks, andrejs.busenko@lddk.lv, M: 28347877

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Auto nomas pakalpojuma sniegšana

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/10/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

14875.92 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

27/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 14:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvijas Darba devēju konfederācijā, Baznīcas ielā 25-3, Rīgā, LV-1010, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Izglītības un zinātnes ministrija/CFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“