Dokumentācija

Parādīt saistītās lietas

Trīspusējais līgums

Līgumu paraksta praktikants (ja praktikants ir nepilngadīga persona, viņa vietā līgumu par mācību praksi noslēdz praktikanta likumiskais pārstāvis), uzņēmums (prakses vieta) un izglītības iestāde.

Uzņēmums ar jaunieti nevar slēgt divpusēju līgumu par mācību praksi, šajā gadījumā uz šīm attiecībām var attiecināt Darba likuma normas ar visiem izrietošajiem uzņēmuma pienākumiem.

Trīspusējā līgumā tiek ietverta informācija par prakses vietu, prakses ilgumu, prakses uzdevumiem (prakses programma), izglītības iestādes, uzņēmuma un praktikanta tiesībām un pienākumiem, līguma laušanas veidiem.

 

Prakses dienasgrāmata

Izglītojamā prakses dienasgrāmata paredzēta mācību prakses un kvalifikācijas prakses uzskaitei. Ierakstus dienasgrāmatā veic (1) prakses vadītājs uzņēmumā; (2) praktikants; (3) prakses vadītājs izglītības iestādē.

Izglītojamā zināšanas un veiktos darbus prakses vadītājs uzņēmumā novērtē ar vērtējumu no 1 līdz 10 ballēm vai ar ieskaitīts/neieskaitīts.

Starp izglītības iestādēm prakses dienasgrāmatas forma var atšķirties, tomēr katrai prakses dienasgrāmatai jāietver informācija par:

1) Izglītojamā darba novērtējumu prakses laikā, ietverot informāciju par prakses nosaukumu; prakses sākuma un beigām; izglītojamā attieksmi pret darbu, darbabiedriem, disciplīnu; prakses novērtējumu prakses vietā (balles vai ieskaitīts/neieskaitīts); prakses vadītāja vārdu, uzvārdu un parakstu.

2) Veikto darbu uzskaiti, ietverot informāciju par katras dienas izpildītā darba raksturojumu; patērēto laiku; vērtējumu un prakses vadītāja parakstu.

3) Izglītojamā raksturojumu, ietverot informāciju par izglītojamā profesionālo sagatavotību; kādiem jautājumiem būtu jāvelta lielāka uzmanība turpmākajās mācībās; piezīmēm par prakses programmu.

Prakses dienasgrāmata ir svarīga atgriezeniskās saites veidošanā starp prakses uzņēmumu un izglītības iestādi, kas parāda gan izglītojamā zināšanu līmeni, gan var sniegt priekšlikumus mācību programmu satura uzlabošanai.

 

Praktikanta novērtēšanas anketa

Lai prakses vadītājs novērtētu konkrētas praktikanta prasmes, spējas, kompetences un attieksmes un sniegtu priekšlikumus praktikantam par jomām, kurās viņam būtu jāvelta lielāka uzmanība turpmākajās mācībās, gan izglītības iestādēm par nepieciešamiem uzlabojumiem izglītības programmā, piedāvājam pēc prakses beigām aizpildīt “Praktikanta novērtēšanas anketu” un iesniegt to izglītības iestādē kopā ar prakses dienasgrāmatu.