LDDK pārstāvniecība

Parādīt saistītās lietas

LDDK ir vienīgā darba devēju organizācija, kas pārstāv darba devēju intereses diskusijās ar valdības, pašvaldību un arodbiedrību pārstāvjiem. LDDK seko līdzi politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādei un regulāri nosūta biedriem saskaņošanai viņu intereses skarošus normatīvos aktus jau projektu stadijā.

LDDK ir tiesības  ierosināt veikt grozījumus likumos, Ministru kabineta noteikumos, lai novērstu administratīvās barjeras un šķēršļus tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstībai. Tiek organizētas sanāksmes ar uzņēmumu un nozaru ekspertiem, uzaicinot atbildīgo valsts institūciju pārstāvjus, lai panāktu  normatīvo aktu vai politikas plānošanas dokumentu atbilstību darba devēju interesēm.

LDDK nodrošina darba devēju un nozares uzņēmumu interešu ievērošanu, izstrādājot likumus un citus normatīvos aktus.

Nacionālā Trīspusējās sadarbības padome

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP) ir nacionālā līmeņa trīspusējā sociālā dialoga institūcija, kurā kā sociālie partneri darbojas valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) deleģētie pārstāvji. Lasīt vairāk

Pārstāvniecība ES

LDDK ārpolitikas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanos un Latvijas labklājības līmeņa konverģenci ar vecajām ES dalībvalstīm, attīstot Latvijas ekonomiskās attiecības ar Baltijas, ES un citām pasaules valstīm. Lasīt vairāk

Starptautiskā pārstāvniecība

Lai realizētu demokrātiskas sabiedrības, tirgus ekonomikas un labas pārvaldības potenciālu Latvijā, uzņēmējiem un darba devējiem ir jāizmanto dalības Eiropas Savienībā un citās starptautiskajās organizācijās sniegtās interešu pārstāvniecības iespējas. LDDK Latvijas biznesa sabiedrībai var sniegt ievērojamu atbalstu uzņēmumu konkurētspējas nostiprināšanā starptautiskā vidē. Lasīt vairāk

Nozaru ekspertu padomes
Nozaru ekspertu padomes ir nozaru konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt nozares profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts, nozares darba devēju un to organizāciju, darbinieku (arodbiedrību) organizāciju, profesionālo organizāciju un nozares speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos. Lasīt vairāk