Par LDDK

Parādīt saistītās lietas

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā.

LDDK ir dibināta 1993. gadā.

LDDK biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju

LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai.

LDDK apvieno un pārstāv:

 • uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku;
 • nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas,

LDDK biedru kopējais apgrozījums ir ~40 miljardi euro.

MISIJA

Veidot Latvijas uzņēmējdarbību atbalstošu vidi, veicinot uzņēmēju konkurētspēju un pārstāvot darba devējus sociālā dialoga ietvaros nacionālā, Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī.

VĪZIJA

2020.gadā LDDK pārstāv uzņēmumus, kas nodarbina vairāk kā 50% no darba ņēmējiem Latvijā un LDDK ir panākusi stabilu valsts pārvaldes atbalstu Latvijas uzņēmējdarbības attīstībai un uzņēmumu konkurētspējai Eiropā un pasaulē.

VĒRTĪBAS

LDDK vērtības

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

1. Panākt uzņēmējdarbību un uzņēmumu konkurētspēju atbalstošas politikas izstrādi Latvijas tautsaimniecības ilgtspējai.

2. Sekmēt Latvijas darba devēju interesēm atbilstošus sociālekonomiskos apstākļus un veicināt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību.

3. Saglabāt un palielināt Latvijas darba devēju ietekmi politikas izstrādē.

DARBĪBAS VIRZIENI UN PRIORITĀTES 2014.-2020.GADAM

LDDK darbības prioritātes 2014.-2020.gadam izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanai ir sekojošas:

Lai panāktu uzņēmējdarbību un uzņēmumu konkurētspēju atbalstošas politikas izstrādi Latvijas tautsaimniecības ilgtspējai, prioritāri nepieciešams:

 • Atvieglot saimniecisko strīdu izskatīšanas kārtību līgumu piemērošanā;
 • Uzlabot maksātnespējas procesu;
 • Uzlabot darba tirgus efektivitāti;
 • Uzlabot izglītības sistēmas kvalitāti un pētniecības pieejamību;
 • Nodrošināt profesionāļu pieejamību darba tirgū;
 • Uzlabot tehnoloģisko sagatavotību zināšanu pārnesei;
 • Veicināt inovācijas un to pielietojamību.

Lai sekmētu Latvijas darba devēju interesēm atbilstošus sociālekonomiskos apstākļus un veicinātu sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, prioritāri nepieciešams:

 • Sekmēt darba tiesību un darba aizsardzības ievērošanu;
 • Sekmēt algu pieaugumu saskaņā ar darbaspēka produktivitātes pieaugumu;
 • Sekmēt biznesa attīstībai atbilstošas infrastruktūras izveidi;
 • Veicināt augsti pievienotas vērtības tehnoloģiju radīšanu un komercializēšanu;
 • Samazināt nodokļus par izglītību un apmācībām, un sekmēt pieaugušo tālākizglītību;
 • Uzlabot publisko iepirkumu sistēmu.