SAM 8.5.1. iepirkums PIL 9.panta kārtībā- Automašīnas nomas pakalpojumi LDDK ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“ vadības un īstenošanās vajadzībām, id. Nr. LDDK/2017/02/ESF

Parādīt saistītās lietas

SAM 8.5.1. iepirkums PIL 9.panta kārtībā- Automašīnas nomas pakalpojumi LDDK ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“ vadības un īstenošanās vajadzībām, id. Nr. LDDK/2017/02/ESF

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Latvijas Darba devēju konfederācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008004918

Adrese

Baznīcas iela 25, Rīga, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

26706738

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67224469

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Juriste  Daina Dzilna, tālr.26358160, daina.dzilna@lddk.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sauszemes mehānisko transportlīdzekļu degvielas iegāde mazumtirdzniecībā Latvijas teritorijā: bezsvina benzīns ar oktānskaitli 95, un dīzeļdegviela (turpmāk tekstā – „Prece”), izmantojot Pretendenta izsniegtās degvielas iegādes kredītkartes, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“ īstenošanas vajadzībām atbilstoši Tehniskajā specifikācijā ietvertajām prasībām

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Baznīcas iela 25, Rīga

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

36 mēneši

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

20 520.0 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

15/12/2017

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Baznīcas iela 25-3, Rīga, LV-1010

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA