Latvijas Darba devēju konfederācijas statūti

Parādīt saistītās lietas

1. Biedrības nosaukums

Biedrības nosaukums ir “Latvijas Darba devēju konfederācija” (turpmāk tekstā – LDDK).

2. LDDK statuss

2.1. LDDK ir Latvijas darba devēju organizāciju apvienība saskaņā ar Darba devēju organizāciju un to apvienību likumu un Biedrību un nodibinājumu likumu, kas nacionālā un starptautiskā līmenī nosaka LDDK statusu un pamato LDDK darbību jautājumos, kas aprakstīti šo statūtu 3.sadaļā „LDDK mērķi”.

2.2. LDDK darbības pamatprincipus nosaka Starptautiskās darba organizācijas konvencija par trīspusējām konsultācijām, Apvienoto Nāciju Organizācijas pamatnostādnes par sociālo partnerību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgums.

3. LDDK mērķi

3.1. LDDK mērķi ir:

3.1.1. sekmēt Latvijas darba devēju organizāciju nostiprināšanu un attīstību;

3.1.2. sekmēt tādu tautsaimniecības, nodarbinātības, izglītības un sociālās politikas vidi, kas veicina uzņēmējdarbības veidošanos un attīstību;

3.1.3. nodrošināt visaptverošu darba devēju interešu konsolidēšanu un pārstāvēšanu;

3.1.4. koordinēt darba devēju intereses nacionālā un starptautiskā mērogā;

3.1.5. veicināt sabiedrības izpratni par darba devēju organizācijām;

3.1.6. sekmēt informācijas, pieredzes un labās prakses apmaiņu starp LDDK biedriem.

3.2. Mērķu sasniegšanai LDDK pilda šādus uzdevumus un funkcijas:

3.2.1. pārstāv darba devēju organizāciju intereses attiecībās ar arodbiedrībām, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē, tās apakšpadomēs un citās konsultatīvajās institūcijās, kā arī starptautiskajās institūcijās;

3.2.2. informē biedrus par politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem un apkopo biedru sniegtos atzinumus;

3.2.3. sniedz atzinumus par valsts pārvaldes institūciju un Saeimas, kā arī Eiropas Savienības institūciju, Starptautiskās darba organizācijas un citu starptautisku organizāciju izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;

3.2.4. iniciē politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādi;

3.2.5. konsultē biedrus par LDDK kompetencē esošajiem jautājumiem;

3.2.6. informē sabiedrību par LDDK un tās biedru mērķiem un darbību.

3.3. LDDK ir šādi pienākumi:

3.3.1. pārstāvēt savu biedru sociāli ekonomiskās intereses attiecībās ar arodbiedrībām, valsts un pašvaldību institūcijām;

3.3.2. aktīvi līdzdarboties Latvijas, Eiropas Savienības, Starptautiskās darba organizācijas un citu starptautisko organizāciju politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādē.

3.4.LDDK ir tiesības:

3.4.1. sadarboties ar citu valstu un starptautiskajām darba devēju organizācijām, kā arī iestāties starptautiskajās organizācijās;

3.4.2. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām savu funkciju veikšanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamo informāciju, ja normatīvajos aktos nav noteikti ierobežojumi tās izsniegšanai;

3.4.3. piedalīties valsts un pašvaldību institūciju izveidoto komisiju, darba grupu un konsultatīvo padomju darbā un savas kompetences ietvaros sniegt atzinumus par risināmajiem jautājumiem;

3.4.4. būt klāt un izteikt priekšlikumus valsts un pašvaldību institūciju atklātās sēdēs, kad tiek izskatīti jautājumi, kas skar LDDK intereses;

3.4.5. veikt saimniecisko darbību, lai sasniegtu LDDK mērķus;

3.4.6. dibināt nodibinājumus vai komercsabiedrības, kuri nepieciešami LDDK efektīvai darbībai;

3.4.7. veikt citas darbības, kuras ir vērstas uz šo statūtu 3.sadaļā noteikto mērķu sasniegšanu.

4. Biedru iestāšanās LDDK, izstāšanās un izslēgšana

4.1. LDDK var iestāties jebkura darba devēju organizācija. LDDK var iestāties arī darba devējs, kurš uz darba līguma pamata nodarbina ne mazāk par 50 darbiniekiem, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LDDK Padome.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LDDK pieņem Padome. Padomes motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža

4.3. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedru sapulcei. Ja arī Biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LDDK biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LDDK, rakstveidā paziņojot par to Padomei un veicot biedru naudas nomaksu par laika periodu līdz paziņojuma iesniegšanai.

4.5. Biedru var izslēgt no LDDK ar Padomes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un/vai Padomes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par LDDK biedra izslēgšanu Padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei lēmums par biedra izslēgšanu no LDDK un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. LDDK biedra — juridiskās personas dalība saglabājas, ja juridiskā persona tiek reorganizēta, pārveidojot to likumā noteiktajā kārtībā.

4.8. Ja juridiskā persona tiek reorganizēta, to apvienojot ar citu subjektu vai sadalot, šīs personas dalība biedrībā izbeidzas.

4.9. Reorganizējot LDDK biedru — juridisko personu nodalīšanas ceļā, sadalāmās juridiskās personas dalība LDDK saglabājas.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. LDDK biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties LDDK darbā, kā arī sniegt priekšlikumus par LDDK darbu un tā uzlabošanu;

5.1.2. saņemt informāciju par LDDK darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LDDK institūciju sanāksmju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties LDDK biedriem organizētajos bezmaksas pasākumos.

5.2. LDDK biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot LDDK statūtus un pildīt Biedru sapulces un Padomes lēmumus;

5.2.2. iemaksāt iestāšanās naudu un regulāri maksāt biedra naudu. Šo iemaksu apmēru un maksāšanas kārtību nosaka LDDK biedru sapulce;

5.2.3. ar savu aktīvu darbību atbalstīt LDDK mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. neizpaust informāciju, kas ir LDDK vai tās atsevišķa biedra komercnoslēpums.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar Biedru sapulces vai Padomes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.4. LDDK neatbild par savu biedru saistībām. LDDK biedri neatbild par LDDK saistībām, izņemot gadījumus, kad viņi labprātīgi uzņemas šādu atbildību.

6. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

6.1. Biedru sapulce ir augstākā LDDK lēmējinstitūcija.

6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LDDK biedri.

6.3. LDDK biedrs – fiziska persona – var piedalīties Biedru sapulcē personīgi vai ar pilnvarota pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot Biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

6.4. LDDK biedru – juridisku personu – Biedru sapulcē pārstāv tās vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona.

6.5. Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

6.6. Ārkārtas Biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Padomes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LDDK biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.7. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

6.8. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

6.9. Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

6.10. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LDDK darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

6.11. Biedru sapulce izskata jebkuru citu LDDK darbībai svarīgu jautājumu un pieņem par to lēmumu.

6.12. Tikai Biedru sapulce:

6.12.1. pieņem un groza Statūtus;

6.12.2. ievēl uz 3 gadiem Padomi, Padomes priekšsēdētāju (Prezidentu), Padomes priekšsēdētāja vietniekus (Viceprezidentus), izņemot 7.4.punktā noteiktos gadījumus;

6.12.3. ievēl un atsauc Valdes locekli (Ģenerāldirektoru);

6.12.4. ievēl uz 1 gadu Revīzijas komisiju;

6.12.5. apstiprina Valdes un Revīzijas komisijas pārskatus;

6.12.6. apstiprina LDDK darbības programmu;

6.12.7. nosaka iestāšanās un biedra naudas apmēru;

6.12.8. apstiprina LDDK budžetu;

6.12.9. pieņem lēmumu par LDDK darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

6.12.10. lemj par Padomes locekļu, Padomes priekšsēdētāja (Prezidenta), Padomes priekšsēdētāja vietnieku (Viceprezidentu) un Revīzijas komisijas atsaukšanu pirms termiņa izbeigšanās.

7. Padome

7.1. LDDK uzraudzības institūcija ir Padome, kas sastāv no 22 Padomes locekļiem, kuru vidū proporcionāli pārstāvēti atšķirīga lieluma uzņēmumi, nozaru un reģionālās darba devēju organizācijas.

7.2. Padomes darbu vada Padomes priekšsēdētājs (Prezidents), kuram ir 7 (septiņi) vietnieki (Viceprezidenti).

7.3. Padomes loceklis zaudē savu Padomes locekļa statusu, ja:

7.3.1. biedrs, kuru pārstāv Padomes loceklis, izstājas no LDDK;

7.3.2. biedrs, kuru pārstāv Padomes loceklis, atsauc savu pilnvarojumu vai izbeidzas tiesiskās attiecības, kas pastāvējušas starp LDDK biedru un attiecīgo Padomes locekli;

7.3.3. Padomes loceklis atsakās no Padomes locekļa pienākumu pildīšanas.

7.4. Statūtu 7.3.punktā noteiktajā gadījumā Padomei ir tiesības no LDDK biedru vidus līdz nākamajai Biedru sapulcei apstiprināt jaunu Padomes locekli. Šādos gadījumos, izvēloties Padomes locekli, priekšroka tiek dota tai personai, kas biedru sapulcē netika ievēlēta par padomes locekli, bet saņēma nākamo lielāko balsu skaitu.

7.5. Padomes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

7.6. Tikai Padome:

7.6.1. uzņem LDDK un izslēdz no LDDK biedrus;

7.6.2. pēc biedru vai savas iniciatīvas var uzņemt LDDK goda biedrus. Par goda biedriem var būt fiziskās un juridiskās personas, kuras sniegušas lielu atbalstu LDDK mērķa īstenošanā. Goda biedriem ir visas biedru tiesības, izņemot balsstiesības – viņiem ir tikai padomdevēja tiesības. Goda biedri ir atbrīvoti no pienākuma maksāt iestāšanās naudu un biedru naudu;

7.6.3. izvirza Biedru sapulcei ievēlēšanai Valdes locekli;

7.6.4. lemj par LDDK efektīvai darbībai nepieciešamo nodibinājumu vai komercsabiedrību dibināšanu;

7.6.5. izskata LDDK darbības programmu projektus, kā arī galvenos LDDK darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus un iesniedz tos izskatīšanai Biedru sapulcē;

7.6.6. apstiprina LDDK Direkcijas organizatorisko struktūru;

7.6.7. izskata un iesniedz Biedru sapulcei apstiprināšanai LDDK budžeta projektu.

7.7. Padomes lēmumi tiek pieņemti atklātā balsošanā ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja (Prezidenta) balss.

7.8. Padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi ceturksnī.

7.9. Padomes sēdes ir atklātas, un tajās var piedalīties jebkurš LDDK biedrs.

7.10. Padomes sēdes tiek protokolētas.

8. Padomes priekšsēdētājs (Prezidents)

8.1. Padomes priekšsēdētājs (Prezidents):

8.1.1. reprezentē LDDK attiecībās ar valsts pārvaldes un citām organizācijām, kā arī ar ārvalstu un starptautiskām organizācijām LDDK darbības jautājumos augstākajā līmenī;

8.1.2. organizē Padomes darbu, vada tās sēdes un ir atbildīgs par tās darbu;

8.1.3. izvirza Padomes priekšsēdētāja vietnieku (Viceprezidentu) kandidatūras apstiprināšanai Biedru sapulcē;

8.1.4. ierosina Padomei izvirzīšanai un slēdz darba līgumu ar Valdes locekli (Ģenerāldirektoru).

8.2. Padomes priekšsēdētāja (Prezidenta) prombūtnē viņa funkcijas var tikt deleģētas kādam no Padomes priekšsēdētāja vietniekiem (Viceprezidentiem).

9. Valde (Valdes loceklis, Ģenerāldirektors)

9.1. Valde ir LDDK izpildinstitūcija.

9.2. Valde vada LDDK operatīvo darbu, uzturot attiecības ar valsts pārvaldes un citām organizācijām, kā arī ar ārvalstu un starptautiskām organizācijām LDDK darbības jautājumos, un pārstāv biedrību, pārzina un vada biedrības lietas. Tā pārvalda biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, Statūtiem, Biedru sapulces vai Padomes lēmumiem.

9.3. Valde organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veic citus pienākumus saskaņā ar statūtos noteikto kompetenci.

9.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces vai Padomes kompetencē.

9.5. Valde nodrošina Biedru sapulču sasaukšanu un organizē to darbu.

9.6. Valdes sastāvā ir viens Valdes loceklis (Ģenerāldirektors).

9.7. Valdes locekli (Ģenerāldirektoru) var atsaukt tikai Biedru sapulce. To var darīt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana, kas tiek noteikta darba līgumā.

9.8. Valdes loceklis (Ģenerāldirektors) pilda savus pienākumus par atlīdzību, kas tiek noteikta darba līgumā.

9.9. Valdes loceklis (Ģenerāldirektors):

9.9.1. vada LDDK Direkciju;

9.9.2. pieņem darbā un izbeidz darba attiecības ar Direkcijas darbiniekiem, organizē viņu pienākumu izpildi;

9.9.3. nodrošina Biedru sapulces un Padomes pieņemto lēmumu īstenošanu;

9.9.4. pārstāv LDDK direkciju valsts, pašvaldību, nevalstiskajās un privātajās institūcijās punktā 10.nodaļā minēto pienākumu veikšanai;

9.9.5. atskaitās Padomei par Direkcijas darbību ne retāk kā reizi ceturksnī.

10. Direkcija

10.1. Direkcija nodrošina LDDK darbu un to vada Valdes loceklis (Ģenerāldirektors);

10.2. Direkcijas darbību, tiesības un pienākumus nosaka Direkcijas nolikums, ko apstiprina Padome un budžets, ko apstiprina LDDK Biedru sapulce.

11. Revīzijas komisija

11.1. LDDK finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija divu cilvēku sastāvā, kuru ievēl Biedru sapulce uz vienu gadu.

11.2. LDDK revīzijas komisijas loceklis nevar būt LDDK Valdes loceklis.

11.3. Revīzijas komisija:

11.3.1. veic LDDK mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

11.3.2. dod atzinumu par LDDK budžetu un gada pārskatu;

11.3.3. izvērtē LDDK grāmatvedības un lietvedības darbu;

11.3.4. sniedz ieteikumus par LDDK finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

11.4. Revīzijas komisija lēmumus pieņem, abiem revīzijas komisijas locekļiem vienojoties.

11.5. Revīzijas komisija veic revīziju Biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11.6. Biedru sapulce apstiprina LDDK gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

12. LDDK līdzekļi

12.1. LDDK līdzekļus veido:

12.1.1. LDDK biedru iestāšanās nauda, biedru nauda, mērķiemaksas un ziedojumi;

12.1.2. ieņēmumi, kas iegūti LDDK rīkotajos pasākumos un projektos;

12.1.3. naudas līdzekļi un materiālās vērtības, kas saņemtas no citām juridiskām un fiziskām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12.2. LDDK līdzekļi tiek izlietoti Statūtos minēto mērķu īstenošanai, kā arī to izdevumu segšanai, kas saistīti ar LDDK Direkcijas uzturēšanu un tās darba nodrošināšanu.

13. LDDK darbības pārtraukšanas kārtība

13.1. LDDK darbības izbeigšana vai reorganizācija notiek saskaņā ar Biedru sapulces lēmumu, ja par to nobalsojušas ne mazāk kā 2/3 no LDDK biedru kopskaita.

13.2. Ja tiek pieņemts, lēmums par LDDK darbības izbeigšanu, tad Biedru sapulce ar savu lēmumu nosaka LDDK mantas un finansiālo līdzekļu izlietošanas kārtību, kārtību, kādā sakārtojami un saglabājami LDDK arhīvu dokumenti, ievēl likvidācijas komisiju, kura darbojas Biedru sapulces piešķirto pilnvaru apjomā.

13.3. Informācija par LDDK darbības izbeigšanu tiek publicēta masu informācijas līdzekļos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

Statūti apstiprināti Biedru sapulcē Rīgā, 2009.gada 04.martā