Tiesības un pienākumi

Parādīt saistītās lietas

Kādi pienākumi ir jāievēro prakses laikā, lai tā noritētu atbilstoši likumdošanai?

Pats pirmais un nozīmīgākais pienākums ir pirms prakses uzsākšanas slēgt trīspusēju līgumu par mācību praksi starp praktikantu, uzņēmumu un izglītības iestādi.

Uzņēmuma pienākumi un tiesības prakses laikā ir:

 • nodrošināt praktikantam prakses programmai, darba aizsardzības prasībām, ugunsdrošības un sanitāri higiēniskām normām atbilstošu prakses vietu;
 • nodrošināt prakses vadītāju uzņēmumā, kurš vada praktikanta darbu saskaņā ar prakses programmu un nodrošina praktikanta uzraudzību, līdz viņš apgūst drošas darba metodes un paņēmienus;
 • veikt praktikanta instruktāžu par darba drošības un aizsardzības, ugunsdrošības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasībām uzņēmumā;
 • informēt praktikantu par darba iekšējās kārtības noteikumiem;
 • nodrošināt praktikantu ar prakses veikšanai nepieciešamajiem materiāliem, instrumentiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;
 • apstiprināt praktikanta prakses izpildi – informāciju par padarīto darbu (pārskatu) un sniegt praktikanta raksturojumu;
 • informēt izglītības iestādi par gadījumiem, kad praktikants neievēro uzņēmuma iekšējās darba kārtības noteikumus, darba drošības un aizsardzības, ugunsdrošības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības vai, ja noticis nelaimes gadījums prakses vietā;
 • neizmantot praktikantu darbos, kas neatbilst prakses uzdevumiem;
 • uzņēmumam ir tiesības pārtraukt prakses līgumu, ja praktikants neievēro uzņēmuma prakses vadītāja norādījumus, uzņēmuma iekšējās darba kārtības noteikumus, vispārējus darba aizsardzības noteikumus un citus uzņēmuma noteikumus.

Praktikanta pienākumi un tiesības prakses laikā ir:

 • pildīt prakses programmā noteiktos uzdevumus;
 • veikt darbu kvalitatīvi un prakses vietas noteiktajos termiņos, bet nepārsniedzot paredzēto mācību slodzi;
 • ievērot prakses vadītāja norādījumus;
 • ievērot darba aizsardzības un drošības prasības;
 • saudzīgi apieties ar prakses vietas inventāru un uzņemties materiālu atbildību par prakses vietas izsniegtā inventāra bojājumiem, ja inventāra bojājumi radušies praktikantam rīkojoties apzināti, to izmantojot darba uzdevumam neparedzētiem mērķiem, neievērojot prakses vietas iepriekš noteiktos inventāra izmantošanas noteikumus;
 • neizpaust komerciālos noslēpumus (par kuriem prakses vieta rakstveidā ir norādījusi);
 • noformēt prakses dokumentus (aizpilda prakses dienasgrāmatu, sagatavo prakses pārskatu) un līdz noteiktajam laikam iesniegt tos izglītības iestādē;
 • par neierašanos prakses vietā un iemesliem nekavējoties paziņot prakses vietai (prakses vadītājam) un izglītības iestādei (prakses vadītājam);
 • tiesības atteikties no prakses darbu veikšanas, ja darba apstākļi rada draudus praktikanta personiskajai vai apkārtējo cilvēku veselībai un dzīvībai, par to paziņojot prakses vietai un izglītības iestādei.

Izglītības iestādes būtiskākie pienākumi un tiesības ir:

 • iepazīstināt praktikantu ar mācību prakses mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem, kā arī ar viņa tiesībām un pienākumiem mācību prakses laikā;
 • iecelt prakses vadītāju – profesionālās izglītības iestādes darbinieku;
 • novērtēt mācību praksi;
 • nodrošināt praktikanta apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā.

Prakse jauniešiem bieži vien sniedz pirmo darba pieredzi savā izvēlētajā profesijā, tādēļ prakses laiks ir īpaši nozīmīgs uzņēmumiem, iepazīstinot jauniešus ar darba vidi un kultūru, kā arī parādot savu atbildību par topošo darbinieku, lai jaunietis pēc izglītības iestādes absolvēšanas būtu ieinteresēts uzsākt darbu savā profesijā.