Atbalsta risinājumi Covid-19 izraidītās krīzes skartajiem darba devējiem

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 03.aprīlī

Ekonomikas ministrija apkopojusi informāciju par atbalsta risinājumiem Covid-19 izraidītās krīzes skartajiem darba devējiem.

Ministru kabineta 26.03.2020. noteikumos Nr.165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”, noteikts, ka dīkstāves pabalstam un nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam būs tiesīgs pieteikties jebkurš Covid-19 izraisītās krīzes skartais darba devējs un krīzes skartais nodokļu maksātājs neatkarīgi no nozares. Ministru kabinets jau lēmis par šādām rīcībām Covid-19 ekonomisko seku risināšanai, neatkarīgi no uzņēmējdarbības jomas:

 1. Pandēmijas laikā tiks sniegts terminēts valsts atbalsts darba devējiem darbnespējas lapas apmaksas nodrošināšanā gadījumos, kad darbnespējas lapa izsniegta sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā (spēkā no 22.03.2020).
 2. Covid-19 krīzes skarto nozaru uzņēmumiem tiek kompensēta darbinieka atlīdzība līdz 75% no Darba likumā noteiktās atlīdzības, bet ne vairāk kā 700 EUR apmērā par kalendāra mēnesi (spēkā no 12.03.2020).
 3. Papildus jau šobrīd likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.pantā noteiktajām iespējām pārskatīt nodokļu nomaksas termiņus, Covid-19 izraisītās krīzes skartajam nodokļu maksātājam ir tiesības pieteikties nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trīs gadiem (iesniedz ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” spēkā stāšanās dienas):
  • Nodokļu maksātājs iesniedz iesniegumu nodokļu administrācijai ar lūgumu piešķirt jauno nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu (iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu);
  • Trīs gadu atmaksas periodu var lūgt piešķirt arī nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir jau šobrīd pagarināts saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.pantu;
  • Izskatot iesniegumu un vērtējot, vai piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu (to sadalot vai atliekot), nodokļu administrācija ņem vērā likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.pantā minētās prasības, kā, piemēram, vai nodokļu maksātājs ievēro konkrēto nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu kārtējo maksājumu samaksas termiņus, vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju u.c. faktori;
  • Piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavējuma nauda par visu nokavējumu periodu netiks aprēķināta;
  • Informācija par nodokļu maksātāju, kuram piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, netiek iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē.
 1. Valsts un pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības uz noteiktu laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī var nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā.
 2. Visi uzņēmēji saņems tūlītēju apstiprinātās pārmaksātās pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) summas atmaksu, kas ir pārcelta uz nākamo taksācijas periodu līdz taksācijas gada beigām, kā arī laika periodā no 2020.gada 1.aprīļa līdz 31.decembrim saņems apstiprinātās pārmaksātās PVN summas atmaksu īsākā termiņā nekā to paredz spēkā esošais Pievienotās vērtības nodokļa likums. (spēkā no 12.03.2020.) VID atmaksās apstiprināto PVN
 3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs par 2020.gadu var neveikt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktos iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma.  Šis nosacījums attiecināms uz avansa maksājumiem, sākot ar 2020. gada 1. janvāri. (likums stājas spēkā 22.03.2020. un piemērojams no 12.03.2020., bet attiecas uz avansa maksājumiem par visu 2020.gadu).
 4. Tiek pagarināts gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš vismaz līdz 31.jūlijam (spēkā no 12.03.2020).
 5. Valsts ieņēmumu dienests no 2020. līdz 2023.gadam ir tiesīgs nepieņemt negatīvu lēmumu par padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem, ja tos ir ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze un ja šos objektīvos apstākļus ir iespējams pierādīt.
 6. Pašvaldībām 2020.gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros (likums stājas spēkā 22.03.2020. un piemērojams no 12.03.2020.).
 7. Iespēja saņemt kredītbrīvdienas vai kredīta pamatsummas atlikšanu, ja Covid-19 krīze ietekmējusi spēju veikt maksājumus. Par šo iespēju klientiem jāsazinās ar attiecīgo banku.
 8. Atbalsta instruments uzņēmējiem – kredītu garantijas.
 9. Atbalsta instruments uzņēmējiem – aizdevumi.
 10. ALTUM apgrozāmo līdzekļu aizdevums:
  • Apjoms līdz 1 milj. EUR, bet ne vairāk kā:
 • Aizdevuma apjoms nevar pārsniegt divkāršu saimnieciskās darbības veicēja izmaksāto kopējo atalgojumu (t.sk. sociālās iemaksas) 2019.gadā; vai
 • nepieciešamais likviditātes apjoms darbības nodrošināšanai turpmākos 18 mēnešus MVU vai 12 mēnešu periodam lielajam saimnieciskās darbības veicējam.
  • Termiņš: 1-3 gadi;
  • Kredīta brīvdienas līdz 12 mēnešiem;
  • Samazinātas nodrošinājuma prasības;
  • Samazināta % likme.
 1. ALTUM kredīta garantijas:
  • Pieejams saimnieciskās darbības veicējiem, lauksaimniekiem un zivsaimniecības un akvakultūras nozarei;
  • Garantijai var pretendēt MVU un lielie uzņēmumi;
  • Finanšu pakalpojumu summa, ko sedz garantija, nepārsniedz 25% no saimnieciskā darbības veicēja 2019.gada kopējā apgrozījuma, bet maksimālā garantijas summa nepārsniedz 5 milj. EUR;
  • Garantija sedz līdz 50% no finanšu pakalpojuma summas (atlikuma garantijas piešķiršanas brīdī);
  • Termiņš līdz 6 gadiem finanšu līzinga un investīciju aizdevumu finanšu pakalpojumiem, līdz 3 gadiem – apgrozāmo līdzekļu finanšu pakalpojumiem;
  • Garantijas prēmija 0.5% gadā.