Eiropas sociālie partneri paraksta darbības ietvaru par aktīvu novecošanos un starppaaudžu solidaritāti

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 08.martā

Šī gada 8.martā Eiropas sociālie partneri parakstīja darbību ietvaru par aktīvu novecošanos un starppaaudžu solidaritāti, kas būs spēkā no 2017. līdz 2019. gadam.

Darbības ietvara mērķi ir:

1) uzlabot visu vecumu darbinieku iespējas palikt darba tirgū veseliem un aktīviem līdz oficiālajam pensionēšanās vecumam

2) spēcināt atbildību, cieņu un godu visās darbavietās, lai darbinieka vērtība tiek noteikta neatkarīgi no vecuma, tādejādi atvieglojot pāreju darba tirgū starp paaudzēm kontekstā ar augstu jauniešu bezdarbu.

Aktīva novecošanās tiek saprasta ar: iespēju optimizēt visu vecumu darbiniekiem strādāt labas kvalitātes, produktīvos un veselībai nekaitīgos darba apstākļos līdz pensionēšanās vecumam, pamatojoties uz savstarpēju darba devēju un darba ņēmēju atbildību. Starp-paaudžu pieeja tiek saprasta kā visu paaudžu stipro pušu apzināšanu, savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšanu starp paaudzēm darbavietās.

Galvenie virzieni:

  • darbaspēka novērtēšana pēc vecuma dzimuma, vecuma, prasmēm, darba pieredzes, darba apstākļiem, izvērtējot riskus un iespējas uzņēmumos;
  • darba drošība un aizsardzības jautājumu aktualizācija darbavietās, pielāgojot darbavietas un uzdevumus atkarībā no darbinieku vecuma un spējām, veselības veicināšanas pasākumi;
  • prasmju un kompetenču vadīšana un attīstība, piekļuves apmācībām nodrošināšana neatkarīgi no vecuma;
  • darba laika organizēšana atbilstoši darba devēja un darbinieku vajadzībām un arī, lai veicinātu veselību un produktivitāti darbā;
  • starp-paaudžu solidaritāte un stereotipu mazināšana, lai veicinātu zināšanu un pieredzes pārnešanu starp paaudzēm un visu vecuma darbinieku iekļaušanos darba tirgū.

Pielikumā plašāka informācija jeb viss darbību ietvars.

Latvijas sociālie partneri: LBAS un LDDK ir parakstījuši  vienošanos, kurā starp citām kopīgām darbībām ir arī apņemšanās īstenot Eiropas sociālo partneru (BusinessEurope, UEAPME, CEEP, ETUC)  darba programmas un noslēgtos pamatnolīgumus, tai skaitā, darbības ietvarus, nacionālajā līmenī. Par darbības ietvara īstenošanu nacionālajā līmenī trīs gadus no to pieņemšanas katru gadu LDDK un LBAS sniedz kopīgu ziņojumu Eiropas sociāliem partneriem. Pēdējo darbību ietvaru Eiropas sociālie partneri apstiprināja 2013.gadā – darbību ietvaru jauniešu nodarbinātībai – pieejams https://resourcecentre.etuc.org/spaw_uploads/files/Latvian%20version.pdf

LDDK ir  sadarbības partneris NVA īstenotā projektā 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt gados vecāku nodarbināto personu darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību””  projekts  ”Atbalsts ilgākam darba mūžam” (no 2017.gada līdz 2022.gada 31.decembrim), kura ietvaros LDDK un LBAS ir kopīgs uzdevums – kolektīvo pārrunu veikšana novecošanās pārvaldības jautājumu iekļaušanai darba koplīgumos, darba līgumos vai citos darba devēju dokumentos, kas saistoši darba devējiem un darba ņēmējiem.

LDDK specifiskā atbalsta mērķa grupa ir: komersanti un valsts vai pašvaldības institūcijas, ievērojot šādus principus:

  1. darbojas kādā no piecām prioritārajām nozarēm, kurās ir lielākais gados vecāku nodarbināto īpatsvars atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem par nodarbināto gados vecāku iedzīvotāju skaita sadalījumu pa vecuma grupām un darbības veidiem;
  2. personu īpatsvars pieteikuma iesniegšanas dienā ir vismaz 30 % no visu nodarbināto skaita;
  3. nodrošināta darba devēju iesaiste no nacionālas nozīmes attīstības centriem (republikas pilsētām), reģionālas nozīmes attīstības centriem un pašvaldībām, kas neietilpst reģionālas nozīmes attīstības centros;
  4. nodrošināta dažāda lieluma komersantu, t.sk.,  mikrouzņēmumu, MVU iesaiste