Darba devējiem nepieciešams atbalsts veselības aizsardzības pasākumu ieviešanai uzņēmumos

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 06.maijā

Uzņēmumu darbībai un Covid-19 ierobežošanai prioritāri jānodrošina individuālās aizsardzības līdzekļi (IAL), infekcijas izplatības novēršanas un veselības aizsardzības pasākumi strādājošajiem, lai saglabātu darbinieku darbspēju un nodrošinātu nepārtrauktu uzņēmumu darbību.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) veiktā biedru aptauja liecina, ka Covid-19 izplatības laikā darba devējiem ir radušās neplānoti lielas izmaksas IAL un dezinfekcijas līdzekļu  nodrošināšanai. Izdevumi dažādu aizsardzības līdzekļu iegādei aptaujātajiem uzņēmumiem pieauguši būtiski: pārsvarā 50% – 100% apmērā. Tāpat darba devēji uzsver, ka ir apgrūtināta uzņēmēju spēja nodrošināt darbiniekiem nepieciešamos aizsardzības līdzekļus nepietiekamo piegādes apjomu dēļ.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Darbinieku veselības aizsardzības pasākumu ieviešanai uzņēmumos šobrīd ir ārkārtīgi liela nozīme, jo, tikai ievērojot visas nepieciešamās drošības normas, iespējams mazināt saslimšanas riskus un turpināt darbus ierastajā režīmā. Lai uzņēmumi spētu ātri reaģēt un pielāgoties attiecīgajai situācijai, nepieciešams finansiāls atbalsts, kompensējot Covid-19 pandēmijas radītos zaudējumus, kā arī ieviešot citus atbalsta instrumentus darba aizsardzības jomā.”

Lai uzņēmumos nodrošinātu atbilstošus veselības aizsardzības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā, nepieciešams pilnībā vai daļēji kompensēt konkrētu IAL, drošības aprīkojuma un dezinfekcijas līdzekļu iegādes izdevumus, kā arī pēc pieprasījuma jānodrošina konsultācijas uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm par aizsardzības līdzekļu un pasākumu atbilstošu izmantošanu praksē. Aizsardzības līdzekļu nepieciešamība un pielietojums ir ietverts arī epidemiologiskās stabilizēšanas procesos, kuri būs jāpiemēro arī pēc ārkārtējās situācijas prasību atvieglošanas.

Papildu informācija:

LDDK jau aprīļa beigās iesniedza priekšlikumus atbildīgajām ministrijām epidemioloģiskās situācijas stabilizācijai, nodarbinātībai un sociālam mieram ar ES fondu finansējumu. Priekšlikumi ietvēra nekavējošus pasākumus ar ES fondu palīdzību šādos virzienos: atbalsts strādājošajiem uzņēmumos veselības drošības aizsardzības pasākumu ieviešanai; mērķtiecīgas nodarbinātības politikas, uzņēmumu piekļuve apgrozāmajiem līdzekļiem; valsts pasūtījumu un publiskās infrastruktūras projekti ekonomiskai aktivitātei; produktivitātes veicināšana un pētniecības attīstība.

Informācija pieejama: http://www.lddk.lv/notikums/lddk-iesniegusi-priekslikumus-ekonomikas-atveselosanas-planam-ar-es-fondu-finansejuma-palidzibu/

2020. gada 30. marta ES regula 2020/460 (stājās spēkā 2020. gada 1. aprīlī) attiecībā uz īpašiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai piesaistītu investīcijas dalībvalstu veselības aprūpes sistēmās un citos to ekonomikas sektoros, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu), uzsver, ka ir būtiski, lai likviditātes un publisko līdzekļu trūkums dalībvalstīs nekavētu investīcijas saskaņā ar programmām, ko atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Kohēzijas fonds (KF) (kopā turpmāk – “fondi”) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF), un  ERAF vajadzības gadījumā kā pagaidu pasākums būtu jāatbalsta apgrozāmā kapitāla finansēšana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.