Darba vidē balstītu mācību vadītāju uzņēmumā mācību programma

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 06.aprīlī

Projekta “Māceklības attīstība: prakšu vadītāju apmācība un māceklības veicināšana”, projekta Nr.2015-1-LT01-KA202-013415-946170011 ietvaros piecas valstis ir izveidojušas 2 dienu (16 stundas) darba vidē balstītu mācību vadītāju uzņēmumā mācību programmu, kas ir pielāgota Latvijas situācijai.

Programma sastāv no šādiem moduļiem:

Modulis Nr.1 Ievads mācību programmā

Modulis Nr.2 Latvijas un Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūra, nozaru kvalifikāciju struktūras, profesiju standarti un modulārās mācību programmas”

Modulis Nr.3 Mācību plānošana darba vietā kopā ar izglītības iestādes pārstāvi

Modulis Nr.4 Darba vidē balstītu mācību dokumentācija

Modulis Nr.5 Praktisko uzdevumu demonstrēšana. Darba uzdevumu izmantošana mācībām

Modulis Nr.6 Izglītojamā ievadīšana darbā

Modulis Nr.7 Veselības un drošības prasības un norādījumi – instrukcija izglītojamam

Modulis Nr.8 Mācību metodes. Individuāla pieeja

Modulis Nr.9 Mācību novērtēšana

Informācija par izstrādāto mācību programmu 2017.gada aprīlī ir sniegta Izglītības un zinātnes ministrijai un Valsts izglītības satura centram, lai veidotu darba vidē balstītu mācību vadītāju uzņēmumā mācību saturu, atbilstoši starptautiskai pieredzei.

Projekta  “Māceklības attīstība: prakšu vadītāju apmācība un māceklības veicināšana” Nr.2015-1-LT01-KA202-013415-946170011  tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.