Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 12.jūnijā

Valsts darba inspekcija (VDI) 2017.gada 31.oktobrī uzsāka pieteikumu pieņemšanu bezmaksas atbalstam darba vides sakārtošanai ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 (turpmāk – Projekts) ietvaros. Pašreiz pieteikumu pieņemšana turpinās, un uzņēmēji ir aicināti pieteikties atbalsta saņemšanai.

Atbalsta saņemšanai var pieteikties tie uzņēmumi:

  • kas darbojas Ministru kabineta 08.02.2005. noteikumu Nr. 99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1.pielikumā minētajos komercdarbības veidos, piemēram, tādas nozares ir kokapstrāde, pārtikas ražošana, būvniecība, transports un uzglabāšana u.tml.;
  • kuri ir reģistrējušies Latvijas Republikā saimnieciskās darbības veikšanai neatkarīgi no to juridiskās formas un kuriem saskaņā ar Regulu Nr.651/2014 ir piemērojams sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma statuss[1];
  • kas nodarbina vismaz vienu nodarbināto. Pašlaik atbalstam var pieteikties tie uzņēmumi, kuri nodarbina līdz 50 nodarbinātajiem;
  • kuri neatbilst Maksātnespējas likuma 57.pantā vai 129.pantā noteiktiem maksātnespējas kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru, vai tiem ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, t.sk.ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai saimnieciskā darbības ir izbeigta;
  • iepriekš nav saņēmuši atbalstu darba vides risku novērtēšanai programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” projekta, kas tika realizēts ESF projektu plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam, aktivitātē „Darba vides risku novērtēšana darba vietās, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde un nodarbināto informēšana par darba aizsardzības jautājumiem” vai nav saņēmuši atbalstu šī Projekta ietvaros.

Uzņēmumiem ir pieejami vairāki atbalsta veidi:

  • “Konsultācijas darba devējiem”, kas paredz darba vides riska novērtējuma un darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādi, rekomendācijas darba aizsardzības struktūras izveidošanai;
  • “Laboratorisko mērījumu veikšana”, kas paredz darba vides faktoru laboratorisko mērījumu veikšanu līdz 250 EUR apmērā. Šis atbalsts pieejams tikai tiem uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši atbalstu “Konsultācijas darba devējiem” un kuros eksperti būs konstatējuši nepieciešamību veikt laboratoriskos mērījumus darba vidē;
  • “Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības”, kas paredz darba aizsardzības speciālista apmācības, specializēto zināšanu apguvi darba aizsardzības jomā un uzticības personu apmācības.

Atbalstam “Konsultācijas darba devējiem” var pieteikties tie uzņēmumi, kuros nav veikts darba vides risku novērtējums vai arī iepriekšējais darba vides risku novērtējums veikts vairāk nekā vienu gadu iepriekš kopš pieteikuma iesniegšanas brīža un kuros nav izstrādāts darba aizsardzības plāns vai tas neatbilst normatīvo aktu prasībām.

Atbalstam “Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības” var pieteikties tie uzņēmumi, kuros ir veikts darba vides risku novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns vai kuriem ir piešķirts atbalsts “Konsultācijas darba devējiem” šo pasākumu veikšanai.

Uzņēmumi var saņemt atbalstu darba aizsardzības speciālistu pamatlīmeņa apmācībām 60 stundu apjomā. Pieteikties atbalstam šo apmācību finansēšanai var tie uzņēmumi, kuri nodarbina no 1 līdz 10 nodarbinātajiem. Savukārt šī paša atbalsta ietvaros atbalstu specializēto zināšanu apguvei darba aizsardzības jomā konkrētā nozarē, piemēram, lauksaimniecībā vai būvniecībā 40 stundu apjomā var saņemt tie uzņēmumi, kuri nodarbina no 6 līdz 10 nodarbinātajiem, un nodarbinātais, kurš nosūtīts uz apmācībām, ir ieguvis pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā 60 stundu apjomā.

Atbalsta “Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības” ietvaros uzņēmumi, kuri nodarbina vismaz 5 nodarbinātos, kuros ir ievēlēta uzticības persona, kuros ir veikts darba vides risku novērtējums, izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns un izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūrvienībā, piemēram, tiek nodarbināts darba aizsardzības speciālists, var pieteikties atbalsta saņemšanai uzticības personu apmācībai. Šis atbalsts gan pašlaik tiek piešķirts uzņēmumiem ar darbinieku skaitu līdz 50 nodarbinātajiem.

Lai pieteiktos atbalstam, uzņēmumiem ir jāaizpilda atbilstošā atbalsta veida pieteikuma veidlapa, kas atrodama VDI mājaslapā http://www.vdi.gov.lv/lv/projekti/esf/planosanas-periods-2014-2020/atbalsts-darba-devejiem/, kā arī iesniegums de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1.pielikumam, izņemot uzņēmumus lauksaimniecības nozarē un zvejniecības un akvakultūras nozarē, kur jāaizpilda veidlapa atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumiem Nr.557 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē” vai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumiem Nr.558 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē”.

Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem VDI izveidota komisija 3 mēnešu laikā. Pirms lēmuma pieņemšanas uzņēmumos, kuri atbilst kritērijiem, tiek veiktas pirmspārbaudes, kuras mērķis ir apzināt esošo situāciju darba aizsardzības jomā, kas nepieciešams atbalsta apjoma noteikšanai. Pakalpojumus sniegs kompetentas institūcijas vai speciālisti darba aizsardzībā, akreditēta laboratorija vai mācību iestāde. Pēc tam, kad kompetentas institūcijas vai speciālisti būs sagatavojuši nepieciešamo dokumentāciju un snieguši rekomendācijas uzņēmumiem, tiks veikta pēcpārbaude ar mērķi noskaidrot, vai eksperta sagatavotā dokumentācija atbilst normatīvo aktu prasībām.

Vairāk informācijas par ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 atbalstu iespējams iegūt Valsts darba inspekcijas interneta vietnē http://vdi.gov.lv/lv/projekti/esf/planosanas-periods-2014-2020/eiropas-sociala-fonda-projekts-darba-drosibas-normativo-aktu-praktiskas-ieviesanas-un-uzraudzibas-pilnveidosana-(nr-7-3-1-0-16-i-001)/, kur ievietotas atbildes uz biežāk saņemtajiem jautājumiem, t.sk. kontaktinformācija sadaļā “Jautājumi/atbildes”, kā arī pieejami palīgmateriāli pieteikumu aizpildīšanai sadaļā “Atbalsts darba devējiem”.

[1] KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs),ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, pieejama http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=LV.