Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz A/S “Latvenergo” padomes locekļa/-es amatu

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 22.jūlijā

Latvenergo koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu.

Ekonomikas ministrija kā akciju sabiedrības “Latvenergo” valsts kapitāla daļu turētāja izsludina konkursu uz akciju sabiedrības “Latvenergo” 5 padomes locekļu amatiem, tajā skaitā vismaz 2 neatkarīgajiem. Lai padome nodrošinātu koncerna ilgtermiņa attīstību, stratēģisko vadību, kā arī finanšu un risku uzraudzību, akciju sabiedrības „Latvenergo” padomes locekļa/-es amata pretendentam tiek izvirzītas šādas prasības:

 • Nevainojama reputācija
 • Augstākā izglītība
 • Labas angļu valodas zināšanas, valsts valodas zināšanas*, vēlams citas Eiropas savienības valsts valodas zināšanas
 • Vismaz viena kritērija izpilde no zemāk minētajiem:
 1. vismaz triju gadu pieredze lielas** kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā jomā, kurā darbojas attiecīgā kapitālsabiedrība

vai

 1.  vismaz triju gadu pieredze valdes vai padomes locekļa amatā lielā** privātajā kapitālsabiedrībā

vai

 1. vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu attiecīgās kapitālsabiedrības darbības jomā
 • Izpratne par koncerna darbības principiem un tā ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību
 • Zināšanas finanšu vadības jautājumos
 • Izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem
 • Stratēģiskā un analītiskā domāšana
 • Pārliecināšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes
 • Spēja pieņemt lēmumus
 • Līderības un uzraudzības prasmes
 • Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām

*valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams padomes locekļa amata pienākumu pildīšanai, vai ārvalstu speciālistiem jānodrošina tulkojums valsts valodā

**par lielu ir uzskatāma kapitālsabiedrība, ja kapitālsabiedrība bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: a) bilances kopsumma – 20 000 000 eiro; b) neto apgrozījums – 40 000 000 eiro; c) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250

Neatkarīgā padomes locekļa amatam piemērojamas šādas papildus prasības:

 

 • Pildot citus amatus, nav pakļauts AS “Latvenergo” kapitāla daļu turētāja norādījumiem
 • Pēdējo triju gadu laikā (no 2013.gada 1.augusta) nav bijis valdes loceklis vai sabiedrības kontrolieris AS “Latvenergo” vai tās atkarīgajās sabiedrībās
 • Kapitālsabiedrībā, kurā ieņem padomes locekļa amatu (Latvenergo), gūst ienākumus tikai par padomes locekļa amata pienākumu izpildi (šis ierobežojums neattiecas uz citiem amatu savienošanas gadījumiem un ienākumu gūšanai no citiem amatiem)
 • Pēdējo triju gadu laikā (no 2013.gada 1.augusta) nav bijis ārējais revidents, kā arī dalībnieks, valdes loceklis vai darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas AS “Latvenergo”

Pieteikumus lūdzam aizpildīt speciāli sagatavotā CV formā un sūtīt uz e-pastu cv@fontes.lv ar norādi „Padomes loceklis” līdz 2016. gada 29. augustam (ieskaitot). Pieteikumu forma pieejama mājaslapā www.fontes.lv/lv/kontakti

Papildus informācija par izsludināto konkursu un cita informācija kandidātiem, kas paskaidro sludinājumā noteiktās prasības ir pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/iestades__kapitalsabiedribas/

Papildus informācija: Inese Kamarūte (inese.kamarute@fontes.lv)