ES darba devēju organizācijas un arodbiedrības vienojas par darba programmu 2015.-2017.gadam

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 16.jūlijā

Publicēta padziļināta ES nodarbinātības analīze:

ES sociālo partneru piektā autonomā darba programma “Partnerība iekļaujošai izaugsmei un nodarbinātībai” turpmāk noteiks ES sociālo partneru sadarbību 2015.-2017.gadā. ES sociālie partneri ir arī sagatavojuši vienotu padziļinātu nodarbinātības analīzi Eiropas darba tirgus kontekstā.

Kopš pirmās ES sociālo partneru sagatavotās vienotās darba tirgus analīzes ir pagājuši astoņi gadi, un ES sociālie partneri šodien ir publiskojuši jaunas būtiskākās rekomendācijas krīzes un strukturālo problēmu radīto izaicinājumu pārvarēšanai. Rekomendācijas ietver nepieciešamību izmantot sociālā dialoga sniegtās iespējas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā, nepieciešamību rast risinājumu Eiropas nespējai radīt pietiekamu daudzumu jaunu darba vietu, nepieciešamību paaugstināt produktivitāti, kā arī mazināt nevienlīdzību un nabadzību mazināšanu visā Eiropā.

Vienotas analīzes un saskaņotas autonomas darba programmas izstrāde liecina par ES sociālo partneru spēju un vēlmi kopīgi strādāt, lai pārvarētu krīzes radītos sarežģījumus, radītu vairāk un labākas kvalitātes darba vietu, paaugstinātu ES konkurētspēju un atjaunotu investīciju piesaisti un izaugsmi.

ES sociālie partneri ir vienojušies:

  • izstrādāt autonomu vienošanos aktīvās novecošanas un starppaudžu sadarbības jomā;
  • aktīvāk strādāt, lai panāktu autonomās sadarbības plašāku pielietojumu – īpaši tajās ES dalībvalstīs, kur sadarbība līdz šim bijusi nepietiekama;
  • uzsvērt lielāku publisko un privāto investīciju nepieciešamību, lai sasniegtu optimālu izaugsmi, veicinātu darba vietu radīšanu un atjaunotu ES rūpniecību;
  • sagatavot kopējus ieteikumus darba, privātās un ģimenes dzīves līdzsvarošanai un dzimumu līdztiesības veicināšanai ar mērķi mazināt atalgojuma atšķirības;
  • uzlabot ES iedzīvotāju prasmju apguvi, īpaši digitālās ekonomikas kontekstā, kā arī rosināt efektīvas aktīvā darba tirgus politikas īstenošanu, mazinot prasmju neatbilstību darba tirgus pieprasījumam , veicinot bezdarbnieku pāreju uz aktīvo darba tirgu un pakāpenisku karjeras izaugsmi;
  • sniegt savu atbalstu ES iestāžu centienos veicināt darbaspēka, kā arī stažieru mobilitāti.

Abi dokumenti – darba programma 2015.-2017.gadam un vienotā nodarbinātības analīze – pieejami ES sociālo partneru mājas lapās:

www.businesseurope.eu; www.etuc.org; www.ceep.eu; www.ueapme.com