Izsludināts konkurss uz valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta Rīga” “padomes locekļa amatu

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 23.janvārī

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2018.gada 10.janvāra  rīkojumu Nr.01-03/11 “Par valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta Rīga”” padomes locekļa kandidātu atlasi” tiek izsludināts konkurss uz valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta Rīga” “padomes locekļa amatu.

Prasības:

Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.

Atbilstība Likumam par valsts noslēpumu 9. panta prasībām.

Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

Valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē.

Angļu valodas prasmes (vēlama krievu valodas prasme).

Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā.

Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā vēlams biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā, vai vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā institūcijā, kas atbildīga par politikas veidošanu, vai vismaz 10 gadu starptautiski atzīta pētniecības vai konsultāciju pieredze ar uzņēmuma darbību saistītā jomā vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks).

Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to regulējošajiem normatīviem aktiem. Izpratne par kapitālsabiedrību finanšu vadības un iekšējā audita jautājumiem. Izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar gaisa kuģu apkalpošanu, aviācijas pasažieru un kravu pārvadājumiem, kā arī nekustamo īpašumu pārvaldīšanā.

Stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības, vadīt un strādāt komandā, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, spēja pārraudzīt kapitālsabiedrības darbību, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Nevainojama reputācija.

Kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

 • Pieteikuma vēstuli un apliecinājumu, ka
 • nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
 • nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;
 • ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 52.daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā.
 • pretendenta kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • Dzīvesgaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un ja ir svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Valsts valodas prasmes apliecinošu dokumentu kopiju (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);
 • Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā;
 • Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

              Kandidātiem, kas tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” darbību un attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu par sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2018.gada 9.februārim Satiksmes ministrijā personīgi (216.kabinets) vai sūtot elektroniski pa e-pastu satiksmes.ministrija@sam.gov.lv vai pa pastu Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743 (pasta zīmogs 09.02.2018.). Tālr. uzziņām: 67028233