Izstrādātas “Vadlīnijas paziņojumu par vidi izmantošanai komercpraksē”

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 01.septembrī

Paziņojumi par vidi ir kļuvuši par būtisku dažādu mārketinga stratēģiju elementu. Uzņēmēji, īstenojot savas reklāmas un mārketinga kampaņas, apzinās, ka paziņojumi par vidi ir spēcīgs mārketinga instruments, jo tie ietekmē patērētāju rīcību. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) pēc konsultācijām ar iesaistītajām pusēm ir noslēdzis darbu pie jaunajām Vadlīnijām „Vadlīnijas paziņojumu par vidi izmantošanai komercpraksēˮ(turpmāk – Vadlīnijas), kuru mērķis ir sniegt padomus uzņēmējiem godīgas komercprakses īstenošanai, komercpraksē izmantojot paziņojumus par vidi.

Paziņojumi par vidi norāda, ka precei vai pakalpojumam ir mazāk kaitīga ietekme uz vidi nekā citām precēm vai pakalpojumiem. Paziņojumi var būt attiecināmi uz preču ražošanu, iepakošanu, izplatīšanu un lietošanas procesu. Šāda veida paziņojumi ir redzami gan reklāmās, gan arī uz produktiem kā logo, emblēmas, marķējumu shēmas, norādes uz sertifikātiem, apgalvojumi, grafikas. Tāpat tie var būt izteikti arī attēlu, krāsu un skaņu veidā.  Paziņojumiem par vidi ir jābūt pamatotiem, konkrētiem, precīziem un nepārprotamiem, lai patērētājiem tie būtu viegli saprotami izvēloties konkrētu preci vai pakalpojumu. Tie nedrīkst maldināt patērētāju. Tā kā patērētāji var neatpazīt dažādus privātos, vietējos vai starptautiskos simbolus, uzņēmējiem ir ieteicams pievienot skaidrojumus, kas ļaus vieglāk uztvert informāciju par konkrētā produkta ietekmi uz vidi.

Izplatīts paziņojumu veids par vides izmantošanu ir vides marķējuma shēmas. PTAC aicina patērētājus un komersantus pievērst uzmanību, ka ir dažādi marķējumi. Viens no vides marķējuma veidiem ir ekomarķējums, kurš tiek piešķirts, ja produkts vai pakalpojums atbilst noteiktiem kritērijiem, kurus nosaka eksperti, pētot un analizējot katras preču grupas ietekmi uz vidi. Kā piemēru var minēt Eiropas Savienības ekomarķējumu (“Ekopuķīte”), kas norāda, ka salīdzinot ar tirgū dominējošo produkciju, prece vai pakalpojums, kas ieguvis šo marķējumu ir videi draudzīgāks visā dzīves aprites ciklā. Latvijā Eiropas Savienības ekomarķējumu piešķir Vides pārraudzības valsts birojs.

Praksē sastopamas ir arī citas vides marķējuma shēmas, kuras atšķirībā no ekomarķējuma, netiek pārraudzītas un tās nepiešķir pēc ekspertu veiktajām pārbaudēm. Tās var būt gan dažādas privātās marķēšanas shēmas, gan  starptautiski atpazīstami simboli. Šo marķējumu lietošana ir brīvprātīga, taču jāņem vēra, ka šie marķējumi var apgrūtināt patērētājiem izprast to nozīmi.  Kā piemēru var minēt simbolu “Otrreizējā pārstrāde”.  Prece ar šo simbolu var tikt otrreizēji pārstrādāta vai arī prece un tās iepakojums ir daļēji vai pilnīgi ražots no otrreizējām izejvielām. Piemēram, alumīnija lūžņu izmantošana jauna alumīnija ražošanai. Taču jāņem vērā, ka otrreizējās pārstrādes simbolam ir jābūt norādītam tieši uz tās preces daļas, kura ir pārstrādājama.  Uz preci nevar attiecināt otrreizējās pārstrādes simbolu, ja patērētājam Latvijā netiek nodrošināta preces otrreizējā pārstrāde.

Mūsdienās populāri ir arī tādi paziņojumi par vidi kā “Bioloģisks” (BIO) un “Ekoloģisks” (EKO). Šos apzīmējumus var izmantot Eiropas Savienībā tādu pārtikas produktu apzīmēšanai, ja tie atbilst bioloģiskās ražošanas prasībām. Savukārt attiecībā uz nepārtikas precēm šos terminus var izmantot tikai attiecībā uz izejvielām, kuras ir konkrētās preces sastāvā un kuras ir iegūtas bioloģiskās ražošanas procesā, piemēram, kosmētikā.

PTAC aicina komersantus rūpīgi izvērtēt izmantoto paziņojumu un apgalvojumu atbilstību un patiesumu konkrētajai precei vai pakalpojumam.  Pierādījumiem, kas pamato konkrēto paziņojumu par vidi, ir jābūt pieejamiem ne vēlāk kā no brīža, kad paziņojums tiek sniegts patērētājiem. Tas nozīmē, ka jābūt nodrošinātai visai informācijai, kas nepieciešama, lai paziņojumu varētu pārbaudīt. Savukārt attiecībā uz informācijas pieejamību jāņem vērā princips, ka informācijai, kas saistīta ar procedūru, metodoloģiju un jebkuru kritēriju un attiecas uz konkrēto paziņojumu par vidi, ir jābūt pieejamai un nodrošinātai pēc pieprasījuma.

PTAC arī aicina komersantus izstrādāt labas prakses kodeksu konkrētajā darbības nozarē paziņojumu par vidi izmantošanas jomā, savstarpēji sadarbojoties uzņēmējiem un/vai to apvienībām.

Informācijas avots: http://www.ptac.gov.lv/lv/news/izstradatas-vadlinijas-pazinojumu-par-vidi-izmantosanai-komercprakse