Jauni lgtspējīgas attīstības mērķi privātajam sektoram: Apvienoto Nāciju Privātā sektora foruma rezultāti

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 01.oktobrī

Vairāk nekā 300 pasaules vadošo korporāciju vadītāji, valstu vadītāji, ANO līderi un citas ietekmes puses piedalījās ANO Privātā sektora forumā, kura laikā tika apstiprināti 17 jaunie pasaules ilgtspējīgas attīstības mērķi (Sustainable Development Goals). Tie ir spēkā līdz 2030.gadam un aizvieto 2000.gadā apstiprinātos tūkstošgades mērķus (Millenium Goals), kas pēdējos 15 gadus bija pamatā ANO īstenotajai politikai, tostarp – korporatīvās sociālās atbildības (KSA) platformas Global Compact darbībai.

Apstiprinātie ilgtspējīgas attīstības mērķi aptver daudz plašāku cilvēka darbības jomu spektru nekā tūkstošgades mērķi, un tie ietver visaptverošāku uzņēmējdarbības vides iesaisti un līdzdalību to sasniegšanā.

Jaunie ilgtspējīgas attīstības mērķi ir:

 • Izskaust jebkāda veida nabadzību pasaulē;
 • Izskaust badu, veicināt pārtikas drošību un pieejamību un stimulēt ilgtspējīgu lauksaimniecību;
 • Veicināt veselīgu dzīvesstilu un labsajūtu visos cilvēka dzīves posmos;
 • Nodrošināt iekļaujošu, kvalitatīvu izglītību, tostarp mūžizglītības iespējas ikvienam pasaules iedzīvotājam;
 • Nodrošināt dzimumu līdztiesību un iespējas iesaistīties jebkādos procesos ikvienai sievietei un meitenei visā pasaulē;
 • Nodrošināt ūdens un atbilstošu sanitāro apstākļu pieejamību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu;
 • Nodrošināt finansiāli pieejamas, uzticamas, ilgtspējīgas un mūsdienīgas enerģijas pieejamību;
 • Veicināt līdzsvarotu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, visaptverošu un produktīvu nodarbinātību un adekvātas darba iespējas ikvienam;
 • Attīstīt elastīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu rūpniecības attīstību un stimulēt inovācijas;
 • Mazināt nevienlīdzību atsevišķās valstīs un starp tām;
 • Attīstīt iekļaujošu, drošu, elastīgu un ilgtspējīgu dzīves vidi pilsētās un citās apdzīvotās vietās;
 • Nodrošināt ilgtspējīga patēriņa un ražošanas attīstību;
 • Nekavējoties uzsākt aktīvu cīņu pret klimata izmaiņām un to plašāku ietekmi;
 • Saglabāt un ilgtspējīgi apsaimniekot okeānus, jūras un saldūdens resursus;
 • Aizsargāt, atjaunot un veicināt dabas ekosistēmu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, ilgtspējīgu mežsaimniecību, apturēt teritoriju degradāciju un biodiversitātes samazināšanos;
 • Motivēt ilgtspējīgu attīstību veicinošas, iekļaujošas sabiedrības izaugsmi, nodrošināt vienlīdzīgu taisnīgumu visiem un attīstīt efektīvas, uzticamas un iekļaujošas institūcijas visos līmeņos;
 • Stiprināt ilgtspējīgas attīstības instrumentu un atbalsta pieejamību un globālo partnerību ilgtspējīgai attīstībai.

ANO ģenerālsekretārs Bans Kimuns (Ban Ki-moon) foruma laikā uzsvēra: “Mēs visi tuvosimies tai pasaulei, kādu vēlamies redzēt un kādā dzīvot, ja ikviens uzņēmums pasaulē primāri nodrošinās, ka tiek ievērotas darbinieku tiesības, netiek piesārņota zeme, ūdens un gaiss un nesaudzīgi tiek apkarota korupcija.”

Jau foruma laikā vairāk nekā 35 pasaules uzņēmumi pauda savas apņemšanās piedalīties ilgtspējas mērķu sasniegšanā, investējot kaitīgus izmešus samazinošā infrastruktūrā, cīnoties pret korupciju visos līmeņos, nodrošinot dzimumu līdztiesību darba vidē, sekmējot veselības aprūpi un pieeju mūsdienīgiem komunikācijas līdzekļiem jaunattīstības valstīs utt. Reaģējot uz aktualitātēm pasaulē, vairākas izsludinātās iniciatīvas skar izglītības, nodarbinātības un veselības aprūpes atbalsta nodrošināšanu bēgļiem, kuri šobrīd ierodas Eiropā, kā arī finansiālu atbalstu organizācijām, kas sniedz palīdzību kara postītajām valstīm.

Jāatgādina, ka Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir ANO Global Compact kustības dalīborganizācija un aicina ikvienu Latvijas organizāciju un uzņēmumu izmantot šīs kustības piedāvātās iespējas un savas ilgtspējas novērtēšanas rīkus.

Detalizēta informācija par ANO jaunajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem: https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/development/GCforSDbrochure.pdf un https://sustainabledevelopment.un.org/topics

Plašāka informācija par Global Compact kustību un iespēju tajā iesaistīties: https://www.unglobalcompact.org/