Kā veicināt uzņēmējdarbību Latvijas reģionos?

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 30.jūnijā

Tautsaimniecībā kopumā pēdējos gados vērojama lēna, bet stabila izaugsme, tomēr ir vērojamas izteiktas atšķirības uzņēmējdarbības attīstībā dažādos Latvijas reģionos, īpaši akcentējot atšķirības darbaspēka un kvalitatīvas infrastruktūras pieejamībā, kā arī reģionu attīstības politikā valsts un pašvaldību līmenī. 30.jūnijā, akcentējot to, ka straujāka un ilgtspējīgāka izaugsme vērojama pašvaldībās, kurās izveidots regulārs, sistemātisks reģionālais sociālais dialogs ar darba devējiem un darba ņēmējiem, secināts Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotajā diskusijā par reģionālās uzņēmējdarbības attīstības perspektīvām.

Uz jautājumu par to, kā veicināt uzņēmējdarbību Latvijas reģionos, šodien atbildes centās rast LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, pētījuma par uzņēmējdarbību reģionos līdzautors Uldis Spuriņš, LDDK tautsaimniecības eksperts Jānis Hermanis, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, LDDK Padomes loceklis, Jelgavas Tirgotāju un ražotāju asociācijas priekšsēdētājs Imants Kanaška, Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Vladislavs Stankevičs un Latvijas Pašvaldību savienības padomniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa.

Diskusijas dalībniekiem tika prezentēti LDDK pētījuma „Uzņēmējdarbība reģionos Latvijā: aktivitāte, sadarbība, konkurētspēja” [1] rezultāti, kas liecina, ka uzņēmēji reģionos par galvenajiem uzņēmējdarbības attīstības šķēršļiem uzskata nepietiekamu nodokļu politikas prognozējamību, uzņēmējdarbību regulējošo likumu un noteikumu izmaiņu biežumu, nodokļu administrēšanas nepilnības, inflāciju un negodīgu konkurenci ar ēnu ekonomikas dalībniekiem. Pētījums veikts Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projekta ietvaros. Pētījumā kopumā veikts vairāk nekā 1000 aptauju un interviju ar uzņēmējiem, lai iegūtu padziļinātu viedokli par nepieciešamajiem uzlabojumiem tautsaimniecībā un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību reģionos.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Latvijas Darba devēju konfederācija pēdējos gados ir daudz runājusi, pierādījusi politiķiem un lēmumu pieņēmējiem, cik nozīmīgi ir veicināt reģionu attīstību, nodrošinot ilgtspējīgas uzņēmējdarbības iespējas, cik svarīgi valstij ir pārdomāti plānot izglītības politiku saskaņā ar darba tirgu, cik izšķiroši ir valsts institūcijās veicināt attieksmi, kas vērsta uz klientu, cik būtiski plānot nodokļu politiku un citus stratēģiskus jautājumus ilgtermiņā – vismaz trīs – piecu gadu perspektīvā. Pētījums, kuru šodien publiskojām, vēlreiz apliecina, ka ikviena no mūsu rekomendācijām ir uzņēmēju vides uzlabošanai.”

Balstoties uz pētījuma rezultātiem, LDDK rīcībpolititikas veidotājiem Latvijas Republikas Valsts prezidentam, Latvijas Republikas Ministru kabineta locekļiem un Latvijas Republikas 12.Saeimas atbildīgajām komisijām, kā arī sadarbības partneriem – Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Latvijas Republikas lielajām pilsētām un Plānošanas reģioniem šodien iesniedz rekomendācijas uzņēmējdarbības attīstībai Latvijas reģionos, ietverot būtiskākās uzņēmēju izteiktās vajadzības:

  • Nodrošināt iespēju un spēju uzņēmējdarbību plānot ilgtermiņā;
  • Konkurētspējas nodrošināšanu balstīt tehnoloģiju attīstīšanā, ražošanas efektivitātes uzlabošanā un inovācijās;
  • Attīstīt infrastruktūras pieejamību;
  • Sekmēt kvalificēta darbaspēka pietiekamību;
  • Mainīt valsts pārvaldes attieksmi pret uzņēmējdarbību;
  • Nostiprināt un attīstīt sociālo dialogu un partnerību reģionos, tā kā tās praktisks pielietojums līdz šim liecina, ka reģioni un pašvaldības, kur ir nostiprinājies stabils sociālais dialogs, attīstās sekmīgāk.

[1]Pētījums „Uzņēmējdarbība reģionos Latvijā: aktivitāte, sadarbība, konkurētspēja” īstenots Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotā projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros (2014.gada novembris-2015.gada janvāris).