Komisija uzsāk tiesvedību pret sistemātisku Francijas un Vācijas tiesību aktos noteiktās minimālās darba algas piemērošanu transporta nozarē

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 12.jūlijā

Eiropas Komisija (EK) 16. jūnijā pieņēma lēmumu uzsākt tiesvedību pret Franciju un Vāciju sakarā ar sekām, ko rada šo valstu tiesību aktos noteiktās minimālās algas piemērošana autotransporta nozarē.

EK pilnībā atbalsta minimālās algas principu, taču uzskata, ka Francijas un Vācijas tiesību aktos noteiktās minimālās darba algas likmes, ko sistemātiski piemēro visiem transporta pārvadājumiem šo valstu teritorijā, nesamērīgi ierobežo pakalpojumu sniegšanas brīvību un preču brīvu apriti.

Pēc informācijas apmaiņas ar Francijas iestādēm un rūpīga to Francijas tiesību aktu, kas piemērojami no 2016. gada 1. jūlija, juridiska izvērtējuma Komisija nolēma nosūtīt Francijai oficiālu brīdinājuma vēstuli. Tas bija pirmais posms pārkāpuma procedūrā.

Komisija nolēma nosūtīt arī oficiālas brīdinājuma vēstules papildinājumu Vācijas iestādēm pēc pārkāpuma procedūras uzsākšanas 2015. gada maijā, kam sekoja intensīvas sarunas ar Vācijas iestādēm, lai panāktu miermīlīgu risinājumu. Tomēr ne Vācijas varas iestāžu atbildei uz oficiālo brīdinājuma vēstuli, ne turpmākajām diskusijām neizdevās kliedēt Komisijas galvenās bažas.

Abos gadījumos Komisija uzskata, ka minimālās algas likmes piemērošana noteiktiem starptautiskiem pārvadājumiem, kam ir tikai nenozīmīga saistība ar uzņemošās dalībvalsts teritoriju, nav attaisnojama, jo tā rada nesamērīgus administratīvos šķēršļus, kas traucē pienācīgi darboties iekšējam tirgum. Komisija uzskata, ka darba ņēmēju sociālā aizsardzība un godīga konkurence jānodrošina ar samērīgākiem pasākumiem, vienlaikus atļaujot pakalpojumu un preču brīvu apriti.

Francijas un Vācijas iestādēm tagad ir divi mēneši laika atbildēt uz Komisijas izteiktajiem apsvērumiem.

Papildinformācija

EK atbalsta minimālās algas principu, jo tas nodrošina sociālo taisnīgumu un atbilst šīs Komisijas saistībām sociālās politikas jomā. Tomēr kā Līgumu izpildes uzraudzības iestādei EK ir arī jānodrošina, ka valsts tiesību aktu piemērošana ir pilnībā saderīga ar ES tiesībām. Tas ietver pašreizējo direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā (Direktīva 96/71/EK), izpildes direktīvu (Direktīva 2014/67/ES), kura bija jātransponē dalībvalstu tiesību aktos līdz 2016. gada 18. jūnijam, transporta nozarē spēkā esošos tiesību aktus, Līguma principu par brīvību sniegt pakalpojumus, preču brīvu apriti, un proporcionalitātes principu.

Francija 2015. gadā pieņēma likumu par minimālo darba algu Francijas transporta nozarē. Šī minimālā alga attiecas uz kabotāžu* un visiem starptautiskajiem pārvadājumiem (izņemot tranzītu). 2016. gada 7. aprīlī pieņemtais īstenošanas akts (décret) nosaka stingras izpildes un administratīvās prasības, tostarp pienākumu Francijas teritorijā izveidot pārstāvniecību, kura ir atbildīga par norīkoto darba ņēmēju darba laika uzskaiti un algas lapu saglabāšanu kontroles vajadzībām 18 mēnešus pēc pēdējā norīkojuma perioda. Likums stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Vācijas minimālās algas likums stājās spēkā 2015. gada 1. janvārī. Likums attiecas arī uz uzņēmumiem ārpus Vācijas, kas sniedz pakalpojumus Vācijā. Šiem uzņēmumiem dažās nozarēs, ieskaitot transportu, ir pienākums informēt Vācijas muitas iestādes, izmantojot īpašas veidlapas. Sodi par šī pienākuma neievērošanu var sasniegt 30 000 eiro vai pat 500 000 eiro, ja samaksātā darba alga neatbilst attiecīgajam Vācijas likumam.

EK 2016. gada 8. martā iesniedza priekšlikumu pārskatīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā.  Turklāt gaidāmajām iniciatīvām autopārvadājumu nozarē vajadzētu radīt lielāku skaidrību un panākt labāku to noteikumu izpildi, kas piemērojami darba līgumiem autopārvadājumu nozarē, kā arī tie varētu risināt problēmas, kas rodas šajā nozarē, piemērojot direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā.

Plašāka informācija:

*Kabotāža nozīmē kravu pārvadājumus, ko veic ārvalstu pārvadātāji, kuri uzņēmējā dalībvalstī atrodas pagaidu kārtā.

IP/16/2101