Konkurss uz divām Latvijas pārstāvju vietām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā Darba devēju grupā

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 20.maijā

Pretendentu dalībai konkursā var izvirzīt nevalstiska organizācija, kura:

 • ir biedrība vai nodibinājums, kas reģistrēts Latvijas Republikā vismaz piecus gadus pirms konkursa izsludināšanas;
 • darbojas vienas vai vairāku sabiedrības grupu interešu aizstāvības jomā, kas ir tās pamatdarbības joma vai ir viena no funkcijām vai uzdevumiem atbilstoši tās izveidi un darbību reglamentējošiem dokumentiem;
 • darbojas kādā komitejas kompetences politikas jomā;
 • darbojas jomā, kas ir tās grupas kompetences joma, dalībai kurā izvirza savu pretendentu;
 • ir savas pamatdarbības jomas Eiropas līmeņa apvienības dalīb­organizācija;
 • nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un kuras saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
 • ir partneris dialogā ar valsts pārvaldi – ir kādas Latvijas valsts pārvaldes konsultatīvās padomes dalībniece un triju mēnešu laikā pirms pretendenta izvirzīšanas ir paudusi viedokli savā interešu aizstāvības jomā vismaz vienai valsts pārvaldes institūcijai;
 • ir apvienība un pārstāv ne mazāk kā 20 nevalstiskās organizācijas, ja pretendentu izvirza darbam Darba devēju grupā un Darba ņēmēju grupā.

Prasības pretendentam:

 • vismaz 18 gadi;
 • Latvijas Republikas pilsonis;
 • augstākā izglītība. Maģistra grāds (vai pielīdzināms izglītības līmenis) tiek uzskatīts par priekšrocību;
 • vismaz triju gadu darba pieredze komitejas grupas un vienas vai vairāku komitejas struktūrvienību kompetences jomās, kurās pretendents izteicis vēlmi strādāt;
 • iepriekšēja pieredze plašākā sabiedrības iesaistē un saziņā ar to;
 • valsts valodas un vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču valodas) zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • prasme publiski runāt un pārliecinoši argumentēt savu viedokli;
 • teicamas prezentācijas un komunikācijas prasmes;
 • ja pretendents ir ievēlēts kādā no komitejas amatiem (EESK prezidents, I, II, III grupas prezidenti, specializēto nodaļu vadītāji), konkursā tas tiek uzskatīts par būtisku priekšrocību.

Izvirzot pretendentu, nevalstiskā organizācija kopā ar deleģējuma vēstuli, kurā norādīts pilns organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un e-pasta adrese, kā arī pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis un e-pasta adrese, iesniedz:

 • pretendenta pieteikuma vēstuli dalībai konkursā (ne vairāk par 3500 rakstu zīmēm datorrakstā). Pieteikuma vēstulē norāda motivāciju darbam attiecīgajā grupā, kā arī vienā vai vairākās komitejas struktūrvienībās, kompetences jomu un redzējumu par attiecīgās jomas darbības prioritātēm;
 • apliecinājumu par atbilstību Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas gada 15. marta Reglamenta III sadaļas VI nodaļas 75. panta 3. punktam;
 • pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (CV Europass formātā) latviešu un angļu, vācu vai franču valodā, kas apliecina viņa atbilstību šo noteikumu 7. punktā minētajām prasībām;
 • informāciju, kas apliecina nevalstiskās organizācijas atbilstību šo noteikumu 4.7. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

Norādīto informāciju un dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisku parakstu, ar norādi “Pieteikums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Darba devēju grupas pārstāvju konkursam” nosūta elektroniski līdz 2020.gada 25.maija plkst.10:00 uz e-pasta adresi: lddk@lddk.lv. Iesniegtie dokumenti pēc 2020.gada 25.maija plkst.10:00 netiks izskatīti un vērtēti konkursa komisijā.

Konkursa norisi uz divām Latvijas pārstāvju vietām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā Darba devēju grupā organizē Latvijas Darba devēju konfederācija atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā atlasa Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā”.