Labie piemēri darba vidē balstītu mācību organizēšanā

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 30.janvārī

Darba vidē balstītās apmācības modelim ir raksturīgs tas, ka mācību process tiek īstenots reālās situācijās darbavietās. Nereti profesionālo mācību iestāžu beidzējiem meklējot un uzsākot darbu specialitātē – jaunāko tehnoloģiju izmantošanai ir neatbilstoša profesionālā sagatavotība un pārāk šaura specializācija, kam grūti atrast pielietojumu. Absolventi psiholoģiski ne vienmēr ir gatavi darba attiecībām, ne vienmēr ievēro darba disciplīnu, daļa jauniešu izvirza pārāk augstas prasības darbavietai, absolventi ir neapmierināti ar darba apstākļiem, grib nopelnīt vairāk.

Tāpēc iespēja ieviest Latvijā darba vidē balstītās mācības ir pozitīvs rādītājs sabiedrībai, kur audzēknis jau prakses laikā iepazīst uzņēmuma kultūru, praktiskās iemaņas, darba vidi u.c. Latvijas Darba devēju konfederācija ir apkopojusi labo piemērus, kā uzņēmumi ievieš darba vidē balstītas mācības Latvija:

Uzņēmums “Kuehne+Nagel” darba vidē balstītu mācību ietvaros sadarbojas ar PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameru Latvijā, kur duālās izglītības projekta “VetNet” ietvaros uzņēmumam ir iespēja iesaistīties Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Latvijā veidotajā duālās apmācības projektā un mācīt darba vidē balstītās mācības audzēkņus.

Poligrāfijas grupa Mūkusala Sia ir izstrādāts nolikums ar darbaudzinātāja pienākumiem. Ir izveidojusies cieša sadarbība ar profesionālās izglītības kompetences centru “Rīgas Valsts tehnikums”, kurš vienīgais māca poligrāfijas nozares kvalifikācijas profesionālā vidējā līmenī. Darba vidē balstītu mācību īstenošanas laikā ar vecāko kursu studentiem tiek noslēgti darba līgumi prakses laikā un darbinieku aizvietošanas laikā vasarā. Uzņēmums darba vidē balstītas mācības reklamē citu nozaru uzņēmumiem.

Bucher Municipal SIA jauniešiem, kuri vēlas iziet darba vidē balstītu mācību praksi viņu uzņēmumā, ir jāraksta motivācijas vēstuli. Papildus Ventspils tehnikums sagatavo par šiem audzēkņiem raksturojumu un sekmju izrakstu. Pēc šo dokumentu saņemšanas, visi audzēkņi, kas ir pieteikušies tiek aicināti uz interviju, kurā piedalās darbaudzinātājs no skolas puses, darbaudzinātājs no uzņēmuma puses, darba vidē balstītu mācību koordinators uzņēmumā, nodaļas vadītājs un audzēknis. Pēc intervijas notiek izvērtēšana, un tad katram audzēknim tiek paziņoti rezultāti, vai būs/nebūs iespējams iziet darba vidē balstītu mācību praksi uzņēmumā. Prakses laikā audzēkņiem tiek maksāta arī stipendija. Uzņēmums ir izstrādājis kritērijus stipendiju piešķiršanai.  Darba vidē balstītu mācību īstenošanas laikā uzņēmums ir izstrādājis  “Darbaudzinātāju nolikumu”, kā arī – vērtēšanas anketas darbaudzinātājiem un audzēkņiem. Papildus uzņēmums ir izstrādājis darba vidē balstītu mācību logo, kuru izmanto visos dokumentos, kas saistīts ar darba vidē balstītām mācībām, logo ir arī uz audzēkņu darba apģērbiem, lai pārējie darbinieki viņus varētu atpazīt.

 AS “Valmieras stikla šķiedra” iesaistījās darba vidē balstītās mācības jau kopš 2013.gada. mācot jauniešiem kvalifikāciju “tekstiliju ražošanas speciālists” darba vidē balstītas izglītības formā. Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt uzņēmumu ar kvalificētiem darbiniekiem, kuri nonākot darba vidē nav jāapmāca, bet gan ir gatavi veikt kvalitatīvu darbu, izprast veiktā darba nozīmi un kopsakarības, tādejādi uzņemoties atbildību par padarīto. Mācību īstenošanā tiek nodarbināti uzņēmuma darbinieki, kas paralēli saviem darba pienākumiem uzņēmumā veic apmācību gan izglītības iestādē (pēc B pedagoģijas kursu absolvēšanas), gan uzņēmumā. Turklāt praktisko mācību procesā tiek iesaistīti vairāk nekā 100 darbaudzinātāji. Tādejādi nodrošinot ļoti praktisku un uz pieredzi balstītu pieeju visiem mācību priekšmetiem.

A/S HansaMatrix īsteno darba vidē balstītas mācības sadarbībā ar profesionālās izglītības kompetences centru “Ogres Tehnikums”, mācot profesionālās izglītības programmas “Elektronika” profesionālās kvalifikācijas “elektrotehnikas tehniķis” audzēkņus. Uzņēmuma  inženieri sagatavo lekcijas par atbilstošām tēmām, balstoties uz izglītības programmu, kas ir saskaņota ar tehnikumu. Praksi audzēkņiem veido: teorētiskās mācības (20%) un praktiskās mācības (80%), kas notiek ražošanā pie darba galdiem. Prakses laikā audzēkņi vienlaikus uzlabo savas teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī gūst vērtīgu pieredzi reālā elektronikas ražošanas rūpnīcā, sadarbojoties ar nozares profesionāļiem.

Informācija apkopota projekta  “Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” (”National Authorities for Apprenticeships: Implementing Work Based learning in Latvia, Lithuania and Estonia”, (WBL-Balt)) Nr. 557236-EPP-1-LV-EPKA3-APREN ietvaros.