Latvijai būtu jānosaka dalības OECD stratēģija

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 12.maijā

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone:

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) strādā pie tā, lai globāli tiktu radīti noteikumi, kas sekmē un nodrošina ekonomikas izaugsmi ilgtermiņā, savukārt bieži vien Eiropas Savienība kalpo kā šo noteikumu ieviešanas instruments, lai attīstība demokrātijas un tirgus ekonomikas apstākļos notiktu.

Dalība OECD Latvijas ekonomikai ir būtiska. Tā dos iespēju ilgtermiņā stiprināt Latvijas starptautisko konkurētspēju, proti, saņemt augstākās kategorijas OECD kredītreitingu, piesaistīs jaunas investīcijas un sekmēs starptautiskās kreditēšanas iespējas valsts ekonomikai svarīgu projektu īstenošanai. Tāpat būs iespēja dažādos statistikas rādītājos un pētījumos salīdzināt Latvijas situāciju sociālekonomiskajos attīstības jautājumos ar citām pasaules attīstītajām valstīm un iepazīties ar pasaules labāko praksi ilgtspējīgai tautsaimniecības attīstībai.

LDDK jau kopš 2006.gada aktīvi seko līdzi OECD darbam, novērotāja statusā esot šīs organizācijas – OECD –  Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvajā padomē (Business and Industry Advisory Committee, BIAC). Šī ir bijusi iespēja LDDK pēdējo 10 gadu laikā sekot līdzi attīstīto valstu pozitīvajiem piemēriem uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un šos piemēros izmantot, lai konsultācijās ar valsts pārvaldi uzlabotu Latvijas uzņēmējdarbības vidi un konkurētspēju.

Vienlaikus Latvijai svarīgi ir ne tikai apstāties pie iestāšanās OECD mērķa sasniegšanas un maksāt biedru naudu, bet arī pašiem aktīvi līdzdarboties un strādāt pie satura radīšanas. Lai dalība OECD būtu jēgpilna un nestu vēlamo rezultātu, nepieciešams izstrādāt Latvijas dalības OECD stratēģiju Ārlietu ministrijai uzņemoties vadību, iesaistot nozaru ministrijas un sociālos partnerus, tai skaitā LDDK.

Iestājoties OECD, LDDK pavērsies iespējas ietekmēt globālo dienas kārtību arī Latvijas uzņēmēju un darba devēju interesēs. Šī iespēja būs arī pilnā mērā jāizmanto LDDK  –  tās ekspertiem un biedriem, aktīvi piedaloties OECD Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvās padomes (Business and Industry Advisory Committee, BIAC) darbā!

Par Latviju un OECD:

2015.gada 11.maijā Latvija ir saņēmusi uzaicinājumu iestāties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development). Sagaidāms, ka, Latvija kļūs par OECD dalībvalsti 2016.gada laikā, līdz ar iestāšanās līguma parakstīšanu un ratificēšanu. OECD ir starpvaldību organizācija, kuras sastāvā šobrīd ir 34 attīstītākās pasaules valsts, tostarp 21 ES dalībvalsts, arī Igaunija.  OECD darbā piedalās arī Eiropas Komisija. OECD galvenais mērķis ir veicināt demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanu un izplatīšanu, sekmējot valstu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību globalizācijas apstākļos.

Par LDDK un OECD:

LDDK Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) darbā novērotāja statusā Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvajā padome (BIAC) piedalās kopš 2006.gada. BIAC ir neatkarīga organizācija, kas darbojas OECD ietvaros. BIAC sniedz padomus OECD valstu vadītājiem par jautājumiem, kas skar globalizācijas procesus un pasaules ekonomiku. BIAC biedri ir OECD dalībvalstu 34 lielākās uzņēmējorganizācijas. LDDK novērotāja statusā piedalās BIAC darbā un darbojas dažādās BIAC politikas komitejās un to darba grupās. LDDK darbība BIAC nodrošina savlaicīgu informāciju par OECD piedāvātajām politikas iniciatīvām un to ietekmi uz uzņēmējdarbību un ražošanu. Līdz ar Latvijas uzņemšanu OECD LDDK iegūs pilntiesīga dalībnieka statusu BIAC ar līdzvērtīgām tiesībām Latvijas darba devēju un uzņēmēju interesēs ietekmēt globalizācijas procesus un pasaules ekonomiku.