LDDK atkārtoti aicina Finanšu ministriju Informatīvo ziņojumu par ES fondu pārdalēm saskaņot ar sociālajiem partneriem

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 14.maijā

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) nav saskaņojusi Finanšu ministra Jāņa Reira š.g. 13. maija vakarā steidzamības kārtā virzīto informatīvā ziņojumu “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem COVID-19 seku mazināšanai” izskatīšanai Ministru kabinetā.

LDDK vairakkārt ir vērsusies pie atbildīgajām ministrijām un Finanšu ministrijas vadītās Koalīcijas sadarbības partneru darba grupas ES fondu jautājumos ar saviem priekšlikumiem epidemioloģiskās situācijas stabilizācijai, nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai sociālā miera nodrošināšanai, tomēr Informatīvajā ziņojumā iekļautā informācija un plānotās ES fondu pārdales neliecina par sociālo partneru priekšlikumu ņemšanu vērā pēc būtības.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Ņemot vērā to, ka LDDK nav piedalījusies diskusijās, kurās piedāvāts ES struktūrfondu detalizēts pārdales scenārijs, darba devēji nepiekrīt un neatbalsta paredzēto ES finansējuma pārdali, jo tajā nav ietverts LDDK redzējums un priekšlikumi darba devējiem, nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai būtiskos jautājumos, lai spētu laikus reaģēt uz Covid-19 uzliesmojumu.”

Tāpat LDDK atkārtoti atgādina, ka šī gada 30.martā pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar kuru veikti grozījumi attiecībā uz īpašiem pasākumiem, kas nepieciešami investīciju piesaistei dalībvalstu veselības aprūpes sistēmām, kā arī citiem ekonomikas sektoriem. ES fondu pārdales mērķis ir reaģēt uz sabiedrības veselības krīzes ietekmi un regulā minētie pasākumi ir paredzēti prioritāri šī mērķa sasniegšanai. Regulā paredzēti tādi pasākumi kā, apgrozāmā kapitāla finansēšana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, pētniecības stiprināšana, tehnoloģiju un inovāciju attīstība, investīciju piesaiste produktu un pakalpojumu ražošanai, kas nepieciešami, lai strauji spētu reaģēt uz krīzi veselības aizsardzības pakalpojumu jomā.

Pēc LDDK aprēķiniem Informatīvajā ziņojumā iekļautās investīcijas veselības aprūpes sistēmām un citos to ekonomikas sektoros, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu regulā noteiktajos prioritārajos virzienos veido vien ap 20% no kopējā paredzētā ES fondu finansējuma, lielāko daļu finansējuma –  ap 80% – atvēlot citiem pasākumiem, kas nav paredzēti tūlītējai COVID-19 vīrusa seku mazināšanai ekonomikā un veselības aprūpē, iedzīvotāju un uzņēmumu atbalstam.

LDDK kā valdības sociālais partneris mudina atbildīgās iestādes ievērot labas partnerības principus un rīkoties atbilstoši 2014. gada 7. janvāra Eiropas Komisijas deleģētai regulai (ES) Nr. 240/2014 par Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem.

Ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus par steidzamības kārtībā iesniedzamo dokumentu projektu saskaņošana, LDDK uzskata, ka Informatīvais ziņojums pirms tā izskatīšanas un apstiprināšanas Ministru kabinetā ir saskaņojams ar iesaistītajām ministrijām un citām institūcijām, tai skaitā arī nevalstiskajām  organizācijām un sociālo partneru organizācijām.

LDDK atkārtoti aicina Finanšu ministriju Informatīvo ziņojumu par ES fondu pārdalēm saskaņot ar sociālajiem partneriem, ņemot vērā darba devēju vairākkārt iesniegtos priekšlikumus un izskatīt tos pēc būtības.