LDDK sniedz atbalstu Gruzijai sociālā dialoga veidošanā

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 19.augustā

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) jurists un darba tiesību eksperts Andris Alksnis šovasar vadīja Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) misiju Gruzijā, lai veiktu Gruzijas Darba devēju asociācijas (GEA) auditu un izstrādātu rekomendācijas tās tālākai attīstībai un sociālā dialoga veicināšanai valstī.

Misijas galvenie uzdevumi bija izvērtēt GEA līdzšinējo sadarbību ar Gruzijas valdību, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām un saviem biedriem, kā arī izvērtēt GEA darbības atbilstību starptautiskajiem standartiem.

GEA līdz šim ir realizējusi veiksmīgu sadarbību ar valsts iestādēm un nevalstisko sektoru, aktīvi pārstāvot savu biedru – Gruzijas uzņēmēju – intereses visu līmeņu sociālajā dialogā, kā arī izvērtējot politikas plānošanas dokumentus un valdības sagatavotos normatīvos aktus.

Kā galvenās rekomendācijas GEA tālākai attīstībai A.Alksnis uzsver – trīspusējā sociālā dialoga stiprināšanas nepieciešamību, aktīvu līdzdarbību nozaru asociāciju izveidē, iesaisti profesionālās izglītības sistēmas pilnveidošanā, kā arī GEA darbības pilnveidošanu, palielinot darbinieku skaitu un izstrādājot efektīvu stratēģiju, īpaši komunikācijas jomā.

Pēc sekmīgi realizētas misijas Gruzijā LDDK ir saņēmusi ILO uzaicinājumu vadīt līdzīgas misijas arī Uzbekistānā un Armēnijā.