LDDK tiekas ar Baltijas jūras reģiona valstu ministriju pārstāvjiem

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 19.aprīlī

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) 18. aprīlī uzņēma Baltijas jūras valstu reģiona darba lietu ministriju pārstāvjus un citas ieinteresētās puses reģiona attīstībā. Sanāksmes mērķis bija pārrunāt turpmāko sadarbību ilgtspējīga darba tirgus jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot izglītībai un kvalificēta darbaspēka pieejamībai.

Samazinoties Latvijas iedzīvotāju skaitam darbspējas vecumā, darba devējiem arvien aktīvāk būtu jāiesaistās profesionālās izglītības satura reformās. Uzņēmumu efektivitāte, jo īpaši nozarēs ar augstu pievienoto vērtību, lielā mērā ir atkarīga no izglītota un kvalificēta darbaspēka pieejamības. Tāpat svarīga ir zināšanu pārnese, jo pētniecības un uzņēmējdarbības sasaiste var nodrošināt inovatīvu un veiksmīgu produktu realizāciju.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Esam ieinteresēti vairāk iesaistīties Baltijas jūras valstu padomes lēmumu veidošanā, kas varētu turpināt pilnveidot Latvijas ekonomisko un sociālo politiku, atbalstīt ekonomisko, teritoriālo un sociālo kohēziju reģionā un radīt uzņēmējdarbībai vēl labvēlīgāku vidi. Savstarpēji daloties pieredzē par to, kā redzam mūsu valstu izaicinājumus un kādas prioritātes nosakām, varam nodrošināt darba tirgus attīstību un ekonomisko izaugsmi visā reģionā. Mums ir svarīgi, lai Latvija pilntiesīgi varētu piedalīties šajā darbā un paraugprakses apmaiņā.”

LDDK sanāksmes laikā arī uzsvēra, ka ir ieinteresēta apgūt reģionālo līderu pieredzi nozaru sociālajā dialogā, lai uzlabotu darba tiesiskās attiecības, sekmētu ekonomisko sadarbību un nodrošinātu sociālo mieru. Ekonomiskās, nodarbinātības un sociālās politikas labvēlīgas vides radīšanai ir izšķiroša nozīme darba devēju organizāciju aktīvā iesaiste visos sociālā dialoga līmeņos.

Pēc sanāksmes LDDK, Baltijas jūras darba forums (Baltic Sea Labour Forum (BSLF)) un Baltijas jūras valstu padome organizēja apaļā galda diskusiju, kurā piedalījās pārstāvji no Labklājības ministrijas, Eiropas Savienības un Baltijas jūras reģiona iestādēm, kā arī citi interesenti. Diskusijas dalībnieki apsprieda jautājumus par darba devēju konkurētspēju, darba tirgus prognozēšanas pieejām, kvalificēta darbaspēka pieejamību, darbaspēka novecošanos, mūžizglītību, ilgtspējīgu attīstību un sociālo dialogu.

Kopīgā sadarbībā, efektīvi izmantojot sociālā dialoga priekšrocības un veicinot reģionālo attīstību, Latvijai ir visas iespējas pietuvoties Ziemeļvalstu labklājības līmenim.