LDDK un Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra kandidāts A.Ašeradens vienojas par kopīgiem darba uzdevumiem

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 05.februārī

Valdības sociālais partneris – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) – tikšanās laikā ar Ministru prezidenta biedra un ekonomikas ministra kandidātu Arvilu Ašeradenu, vienojās par uzdevumiem, kas jāveic, lai sasniegtu Latvijas tautsaimniecības attīstību, kā arī noteica galvenās darba prioritātes – sabalansēts darba tirgus, darbaspēka pieejamība un konkurētspēja.

Turpinot darbu pie prioritāšu definēšanas valdības deklarācijā un rīcības plānā tikšanās laikā ar Ministru prezidenta biedra un ekonomikas ministra kandidātu A. Ašeradenu, Latvijas Darba devēju konfederācijas Prezidents Vitālijs Gavrilovs uzsvēra: “Tikai, izmantojot trīspusējo sociālo dialogu, kopā varam nodrošināt Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, paaugstināt darba ražīgumu, īstenot strukturālās reformas, sabalansēt darba devēju un darba ņēmēju intereses darba tiesiskajās attiecibās, sekmējot produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību un radot pamatu konkurētspējīgām darbavietām un adekvātai darba samaksai.”

Savukārt, Ministru prezidenta biedra un ekonomikas ministra amata kandidāts Arvils Ašeradens akcentēja: “Uzskatu, ka pirmā darba tikšanās ar LDDK ir būtiska, lai ekonomikas attīstība valstī notiktu straujāk, jo sadarbojoties un dialogā ar darba devējiem ir iespējama efektīva tautsaimniecības izaugsme. Turpmākā darba prioritātes: enerģētikas jomas sakārtošana, pieejas maiņa investīciju portfeļa izveidei, eksporta veicināšana, sabalansēts darba tirgus, kā arī stabila nodokļu politika.”

Darba devēji aicina ekonomikas ministriju uzņemties aktīvāku lomu šādu uzdevumu izpildei:

 • Pieņemt atbildīgus lēmumus vidēja termiņa nodokļu politikas izstrādē un budžeta izdevumu efektivizēšanā
 • Nodrošināt tiešo investīciju piesaistes stratēģiju
 • Noteikt ekonomiski pamatotus un ilgtspējīgus vides un klimata politikas mērķus
 • Īstenot tautsaimniecību stiprinošu enerģētikas politiku
 • Nodrošināt stratēģisko publisko aktīvu efektīvu pielietojumu
 • Efektīvi ieviest Eiropas strukturālo un investīciju fondu programmas

LDDK valdību aicina strādāt, lai nodrošinātu sekojošu rādītāju sasniegšanu 2017.gadā:

 • sasniegt IKP uz iedzīvotāju (pēc pirktspējas paritātes) 70% no ES-28 vidējā rādītāja (šobrīd Latvijā – 64%, Lietuvā – 75%, Igaunijā – 76%);
 • sasniegt 17. vietu uzņēmējdarbības vides uzlabošanas novērtējuma Doing Business reitingā 189 valstu konkurencē un salīdzinājumā ar Baltijas jūras reģiona valstīm;
 • sasniegt 38. vietu konkurētspējas novērtējumā Globālās konkurētspējas ziņojumā 144 pasaules valstu ekonomiku konkurencē un salīdzinājumā ar Baltijas jūras reģiona valstīm;
 • samazināt ienākumu nevienlīdzību summārais ienākumu nevienlīdzības indeksā (S80/S20) no 6.5 uz 5.4;
 • nodrošināt darbaspēka produktivitātes kāpumu katru gadu, sasniedzot produktivitāti uz vienu apstrādes rūpniecībā nodarbināto vismaz 24 000 eur faktiskajās cenās;
 • nodrošināt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā 1,2% no IKP;
 • radīt nepieciešamos priekšnoteikumus kredītportfeļa ikgadējam pieaugumam;
 • palielināt nodarbinātības līmeni, sasniedzot 73% no iedzīvotājiem vecuma grupā no 20 – 64 gadiem, radot nepieciešamos priekšnoteikumus kvalitatīvu darba vietu izveidei un reģionālā bezdarba mazināšanai.