Sociālie partneri un premjera amata kandidāts M.Kučinskis vienojas par kopīgām prioritātēm

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 25.janvārī

Valdības sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) tikšanās laikā ar Ministru prezidenta amata kandidātu Māri Kučinski valdības deklarācijas veidošanas procesā vienojas par kopīgām turpmākā darba prioritātēm: sociālā dialoga stiprināšana, Latvijas uzņēmējdarbības attīstība, konkurētspējas veicināšana un investīciju piesaiste.

Kopīgu prioritāšu īstenošanai partneri sarunā diskutē par sekojošiem uzdevumiem: atjaunot aktīvu sociālo dialogu. Svarīgi ir sekot mērķiem, kas definēti Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam (NAP2020), un, kas paredz tautsaimniecības izaugsmes veicināšanu, to sekmīgai realizācijai būtiski veidot dialogu Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes un tās apakšpadomju ietvaros.

Lai nodrošinātu tautsaimniecības izaugsmi, valdībai kopā ar sociālajiem partneriem ir nepieciešams vienoties un īstenot nodokļu politikas stratēģiju 2017.-2020.gadam Latvijā, radot Baltijas jūras reģionā konkurētspējīgu, prognozējamu un stabilu nodokļu sistēmu. Latvijas nodokļu politikai ir jāveicina uzņēmējdarbības attīstība un vēlme investēt, kā arī jānodrošina nodokļu iekasējamības palielinājumu.

ES struktūrfondi ir svarīgs publisko investīciju avots, un to pieejamība būtiski ietekmē privātās investīcijas tautsaimniecībā un rosina ekonomisko aktivitāti. Tādēļ jāveicina to pieejamība ne vēlāk kā 2016.gada 3.ceturksnim.

Latvijas Darba devēju konfederācijas Prezidents Vitālijs Gavrilovs: “LDDK aicina uz kopīgu darbu, lai panāktu uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un investīciju piesaisti, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un nodrošinot sabiedrības pārliecību par tautsaimniecības augšupeju un vēlmi strādāt Latvijas labā. Lai nodrošinātu Latvijas konkurētspēju Baltijas jūras reģionā, valdībai ir jāstrādā, īpaši tādās jomās kā sabiedrības uzticība politiķiem, tiesu sistēmas efektivitāte, korupcijas mazināšana. Tikai uzlabojot darbu visās jomās, varam panākt būtisku investīciju pieaugumu un tādejādi sekmēt ekonomisko aktivitāti visos Latvijas reģionos.”

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: “Sociālā dialoga stiprināšana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem jaunās valdības darbā, jo līdz šim tas Latvijā nav bijis pietiekami ieinteresēts tieši no valsts puses. Ir jāattīsta kvalitatīvs Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) un to apakšpadomju darbs, un ir jārespektē NTSP noslēgtās vienošanās. Tādēļ LBAS izsaka atzinību topošajam premjera kandidātam Mārim Kučinskim par viņa vēlmi sadarboties ar sociālajiem partneriem, attīstīt sociālo dialogu un nepieņemt nopietnus lēmums bez sarunām ar sociālajiem partneriem.”

LDDK valdību aicina strādāt, lai nodrošinātu sekojošu rādītāju sasniegšanu 2017.gadā:

  • sasniegt IKP uz iedzīvotāju (pēc pirktspējas paritātes) 70% no ES-28 vidējā rādītāja (šobrīd Latvijā – 64%, Lietuvā – 75%, Igaunijā – 76%);
  • sasniegt 17. vietu uzņēmējdarbības vides uzlabošanas novērtējuma Doing Business reitingā 189 valstu konkurencē un salīdzinājumā ar Baltijas jūras reģiona valstīm;
  • sasniegt 38. vietu konkurētspējas novērtējumā Globālās konkurētspējas ziņojumā 144 pasaules valstu ekonomiku konkurencē un salīdzinājumā ar Baltijas jūras reģiona valstīm;
  • samazināt ienākumu nevienlīdzību summārais ienākumu nevienlīdzības indeksā (S80/S20) no 6.5 uz 5.4;
  • nodrošināt darbaspēka produktivitātes kāpumu katru gadu, sasniedzot produktivitāti uz vienu apstrādes rūpniecībā nodarbināto vismaz 24 000 eur faktiskajās cenās;
  • nodrošināt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā 1,2% no IKP;
  • radīt nepieciešamos priekšnoteikumus kredītportfeļa ikgadējam pieaugumam;
  • palielināt nodarbinātības līmeni, sasniedzot 73% no iedzīvotājiem vecuma grupā no 20 – 64 gadiem, radot nepieciešamos priekšnoteikumus kvalitatīvu darba vietu izveidei un reģionālā bezdarba mazināšanai.