LDDK: valdības darbu kopumā vērtējam kā konstruktīvu, tomēr uzlabojamu

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 07.decembrī

Valdības darbā pozitīvi vērtējama līdzšinējā konstruktīvā sadarbība, kas bijusi ar nozaru ministrijām, risinot tautsaimniecībai būtiskus jautājumus. Kā negatīvu aspektu jāmin valdības darbu budžeta veidošanas procesā, kas būtiski atsaucās uz kopējo nodokļu politiku. Jauno valdību aicinām turpināt darbu, balstoties uz jau izvirzītajiem mērķiem, kas noteikti Nacionālās attīstības plānā un Nodokļu politikas stratēģijā, kas ir saistoša līdz 2017.gadam.

Izvērtējot paveikto, būtisks atskaites punkts ir valdības deklarācija – kas no plānotā līdz šim paveikts un kuri mērķi jāsasniedz nākamajai valdībai. Analizējot Valdības deklarācijas galveno ekonomisko rādītāju izpildi secinām, ka Iekšzemes kopprodukta pieaugums plānoto 5% vietā ir pieaudzis par 4,6% 2014. gadā. Nodarbinātība kopumā valstī uzlabojas, savukārt demogrāfijas rādītāji ir kritiski, šī jautājuma risināšana būs viens no nākamās valdības izaicinājumiem.

Latvijas Darba devēju konfederācija kā valdības sociālais partneris līdzšinējā dialogā pozitīvi vērtē, piemēram, grozījumus Profesionālās izglītības likumā, kas ļāvuši daudz vairāk satuvināt izglītību un darba tirgus vajadzības un kas kā labā prakse būtu jāpārņem arī citos izglītības līmeņos. Arī deklarācijā iekļautais un izpildītais mērķis – izglītojamo proporcijas palielināšanās profesionālajā izglītība – liecina, ka pieņemtie lēmumi jau tagad rada taustāmu rezultātu.

Tāpat pozitīvi var vērtēt pērn pēc Krievijas noteiktā tirdzniecības embargo no valdības puses operatīvi sniegto papildu atbalstu ārējo tirgu apgūšanā. Operatīvas sadarbības rezultātā starp uzņēmēju organizācijām un valdību Latvijas uzņēmumi sākuši apgūt jaunus eksporta tirgus, tādā veidā saglabājot kopējā eksporta apjoma rādītājus nemainīgus un nodrošinot stabilitāti.

Sekmīgi vērtējams arī valdības darbs Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē laikā, Latvijai iesaistoties Eiropas uzņēmējdarbības konkurētspējas veicināšanā.

Tai pašā laikā Valdības deklarācijā iekļauto mērķi par prognozējamu nodokļu politiku nevar vērtēt kā izpildītu – tas nepārprotami bija vērojams valsts budžeta izstrādes procesā, kura laikā, neņemot vērā vairākas būtiskas sociālo partneru iebildes, netika ievērotas līdzšinējās vienošanās un nodokļu politikas virzība.

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Neatkarīgi no nākamās valdības sastāva – ir jāturpina darbs pie nodokļu sistēmas audita. Jau pagājušajā nedēļā tika uzsākta diskusija Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) budžeta un nodokļu apakšpadomē par 2017. gada budžeta izstrādes principiem un nodokļu politikas ietvaru. Sagaidām, ka jaunā valdība turpinās apakšpadomes uzsākto darbu.”

Turklāt neatkarīgi no jaunās valdības sastāva – Latvijā ir pieņemts Nacionālais attīstības plāns, kas skaidri definē, kurp valstij jāvirzās vēl vismaz turpmākos piecus gadus. Latvijas Darba devēju konfederācija aicina ievērot NAP noteiktos principus, valdībai pārdomāti un mērķtiecīgi strādājot pie ekonomiskās attīstības veicināšanas, kas ir pamatā pieaugošai valsts spējai gan mazināt nevienlīdzību sabiedrībā, gan veicināt algu līmeņa pieaugumu, gan nodrošināt nepieciešamo finansējumu drošībai, izglītībai, veselībai un citām stratēģiski nozīmīgām jomām.