Runā skolu direktori: Malnavas koledžas aktualitātes

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 02.jūlijā

Laikā, kad notiek jauno audzēkņu uzņemšana, Nozaru ekspertu padomju (NEP) sekretariāts vaicā profesionālo izglītības iestāžu vadītājiem par aktualitātēm viņu skolās. Malnavas koledžas direktors Viktors Indričāns atzīmē, ka pēdējos gados arvien pieprasītākas apgūstamo prasmju vidū kļūst digitālās prasmes un darbs ar diagnostikas iekārtām. Skolas vadītājs arī uzsver sadarbības nozīmi ar uzņēmumiem prakses vietu nodrošināšanā un mācību procesa īstenošanā.

Kādi bija skolas svarīgākie notikumi aizvadītajā mācību gadā, un kā vērtējat attālināto mācību īstenošanas laiku?

V.Indričāns: Pagājušajā mācību gadā realizējām Latvijas un Lietuvas sadarbības projektu “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY”. Mūsu izglītojamie aktīvi piedalījās dažādos profesionālās  meistarības konkursos, kuros divi audzēkņi izcīnīja vietas finālā. Attālināto mācību process noritēja kopumā sekmīgi, lielā mērā pateicoties iepriekšējos gados izstrādātajai koledžas e-videi: talmaciba.malnava.lv. Pārliecinājāmies, ka profesionālajā izglītībā noteicošās ir klātienes apmācības, it sevišķi praktiskajās nodarbībās.

Kādas tendences vērojat jauno audzēkņu uzņemšanā pēdējos gados?

Pieprasītas ir mācību programmas, kas saistītas ar dažāda veida tehniku, tostarp autotransportu un lauksaimniecības mehanizācijas tehniku. Studiju daļā populāras ir programmas ”Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” un “Autotransports”, kuras piedāvājām apgūt gan klātienes, gan neklātienes formās. Arvien aktuālākas kļūst digitālās prasmes, darbs e-vidē un ar diagnostikas iekārtām. Lauksaimniecības programmas pie mums apgūst daudzi jaunieši, kuri paši strādā savās saimniecībās.

Kā vērtējat profesionālo izglītības iestāžu sasaisti ar darba devējiem Latvijā?

Koledža aktīvi sadarbojas ar nozares uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām, gan prakses vietu nodrošināšanā, gan mācību satura izstrādē un uzņēmumu speciālistu piesaistē mācību procesā. Sadarbojamies arī ar nozaru darba devēju profesionālajām organizācijām, Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību NEP un Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP. Uzlabojumu ziņā labprāt redzētu lielāku atbalstu pedagogu kvalifikācijas celšanā un mācību metodisko materiālu izstrādē profesionālajos priekšmetos.

Kādas priekšrocības ir Jūsu skolas audzēkņiem?

Mums ir labi attīstīta materiāltehniskā bāze, kas veidota ar Eiropas Savienības (ES) finansējuma piesaisti, un mācību uzskates līdzekļi, tāpat pieredzējušā pedagogu kolektīva izstrādātie metodiskie materiāli, mācību grāmatas un digitālie mācību līdzekļi. Prakses vietas nodrošinām savā reģionā.

Kādi ir skolas nākotnes plāni?

Plānojam piesaistīt investīcijas no ES un pārrobežu sadarbības programmām, kā arī piedāvāt izglītojamajiem jaunas programmas atbilstoši darba tirgus prasībām un attīstīt pieaugušo tālākizglītību.