Nākamās valdības uzdevums ir līdzsvarot sabiedrības labklājības un ekonomiskās attīstības intereses

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 12.oktobrī

Šodien, 12.oktobrī Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) vadība pēc Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa aicinājuma tikās, lai pārrunātu, ko darba devēji sagaida no jaunās valdības. LDDK kā valdības sociālais partneris augstu novērtē līdzšinējo sadarbību un sociālo dialogu ar valdību un 12. Saeimu. Pēdējo gadu kopīgais darbs ir veicinājis Latvijas izaugsmi, nodarbinātības pieaugumu, kā arī vidējās darba algas kāpumu.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: “Galvenie pamatprincipi ir iesākto darbu pēctecība, kas nodrošinās sekmīgu un ilglaicīgu valdības darbu turpmākajos gados. Tikai kopā ar sociālajiem partneriem un organizētu pilsonisko sabiedrību var sasniegt uzstādītos mērķus un nodrošināt sociālo mieru. LDDK aicina politiskās partijas apzināties atbildību un nepieciešamību pēc aktīvas rīcības, lai turpmākie gadi būtu Latvijas izaugsmes laiks. Uzsveru, ka politikas līderu un valdības uzdevums ir sekmēt investīcijas, izaugsmi un nodarbinātību. Politiķiem un sabiedrībai ir jāapzinās, ka darbavietu un labklājības galvenais avots ir veiksmīgi un konkurētspējīgi darba devēji.”

LDDK aicina politiskās partijas un viņu līderus strādāt saskaņā ar Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģiju (Latvija 2030), kas nosaka Latvijas izaugsmes modeli, veicināt Nacionālajā attīstības plānā (NAP2020) paredzēto ekonomikas izrāvienu un turpmāku iedzīvotāju labklājības pieaugumu un savā darbībā balstīties uz valdības un sociālo sadarbības partneru 2016.gada 9. augustā parakstīto Vienošanās protokolu par kopīgi veicamajiem darbiem:

 • nodrošināt uzsākto reformu pēctecību;
 • tuvākajā laikā izstrādāt un pieņemt būtiskus rīcībpolitikas dokumentus un atbalsta instrumentus augstas pievienotas vērtības rūpniecības un pakalpojumu nozaru attīstībai un produktivitātes kāpināšanai;
 • veicināt Latvijas ciešāku integrāciju Eiropas Savienībā, OECD, NATO, nodrošinot Latvijas interešu aizstāvību;
 • stiprināt Nacionālās trīspusējas sadarbības padomes (NTSP) un tās apakšpadomju lomu, ievērojot sociālo partneru autonomijas principu.
 • veicināt nozaru darba devēju organizāciju attīstību, respektējot pašregulācijas principu ar koplīgumu un ģenerālvienošanās palīdzību;
 • nodrošināt digitālo transformāciju un valsts informācijas sistēmu integrāciju, tādējādi veicot valsts pārvaldes reformu un administratīvi teritoriālo reformu; tas palīdzēs arī ierobežot ēnu ekonomiku, apkarot kukuļošanu un korupciju, kā arī veicinās nodokļu iekasējamību;
 • nodrošināt kapitāla pieejamību un veicināt investīciju piesaisti augstas pievienotās vērtības segmentos;
 • pilnveidot nodokļu politiku un regulējumu, lai tas būtu konkurētspējīgs Baltijas reģionā;
 • nodrošināt konkurētspējīgas energoresursu izmaksas;
 • veicināt darbaspēka kvalitāti un pieejamību, turpinot profesionālās izglītības attīstību, iekšējo darbaspēka mobilitāti, sabalansētu un regulētu migrācijas politiku nozarēs, kurās ir būtisks darbaspēka trūkums;
 • nodrošināt iespējas tālākizglītībai un profesionālai pilnveidei;
 • veicināt vispārējās izglītības satura reformu, nodrošinot kvalitatīvu matemātikas dabaszinātņu un inženierzinātņu apguvi un izglītības pieejamību;
 • veicināt zināšanu ietilpīgu nozaru attīstību un produktivitātes pieaugumu, piesaistot valsts un privāto uzņēmumu resursus lietišķajos zinātniskajos pētījumos un starpnozaru attīstības projektos, kas nodrošinās arī atalgojuma līmeņa celšanos;
 • turpināt pēctecīgu veselības aprūpes sistēmas reformu, kas nodrošinās kvalitatīvu medicīnisko aprūpi, adekvātu nozares strādājošo atalgojumu un stimulēs ikviena sabiedrības locekļa atbildību par savu veselību;
 • veicināt mājsaimniecību ienākumu pieaugumu, īpašu vērību veltot ģimenēm ar bērniem;
 • stiprināt sociālo drošību un sociālā atbalsta tīklu.

 Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 114 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 63 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.