NEP padome vienojas par 2020. gada darbiem un prioritātēm

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 30.janvārī

Profesionālās izglītības piedāvājuma attīstība, izglītības iestāžu tīkla un programmu plānošana, kā arī finansējuma sistēmas pilnveide būs svarīgākie Nozaru ekspertu padomju (NEP) risināmie jautājumi saskaņā ar apstiprināto darba plānu. Šā gada 16. janvārī norisinājās NEP padomes sēde, kurā ekspertu padomju vadītāji vienojās par NEP aktivitātēm un prioritātēm 2020. gadā.

Jaunais NEP darba plāns paredz, ka 11 ekspertu padomes, kuras koordinē LDDK, šogad tiksies vismaz 47 sēdēs. Paralēli plānotas regulāras NEP padomes tikšanās, lai risinātu starpnozaru jautājumus un veicinātu sadarbību un informācijas apmaiņu starp padomju dalībniekiem. Papildus šajā gadā iecerēts rīkot divus NEP ekspertu seminārus.

Tāpat, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas profesionālajā izglītībā, padome vienojās par šādiem prioritārajiem jautājumiem NEP darbībā:

  • profesionālās izglītības piedāvājuma attīstība, tostarp profesionālās izglītības iestāžu tīkla un programmu plānošana;
  • iesaiste galveno izglītības politikas plānošanas dokumentu izstrādē, kuri nosaka darbības un investīciju, tostarp ES fondu līdzekļu, prioritātes profesionālajā izglītībā;
  • pieaugušo izglītības piedāvājuma attīstība;
  • profesionālās izglītības finansējuma sistēmas pilnveide, īpaši attiecībā uz reālo izmaksu segšanu, konkurētspējīga pedagogu atalgojuma nodrošināšanu, iespēju īstenot kvalitatīvu, darba tirgum atbilstošu piedāvājumu nozarēm, kā arī atbalstu sociāli mazāk nodrošinātiem jauniešiem, veicinot profesionālās izglītības pieejamību.

Jaunais NEP darba plāns veidots un prioritātes izvirzītas, balstoties uz Profesionālās izglītības likumā noteiktajām NEP kompetenču jomām, kā arī ministriju un citu sadarbības partneru plānotajiem pasākumiem. Tāpat vērā ņemti NEP iesaistīto ekspertu viedokļi un priekšlikumi, kuri tika apkopoti 2019. gada nogalē veiktajā NEP locekļu aptaujā.