Notikusi pirmā NTSP Konkurētspējas un ilgtspējas apakšpadomes sēde

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 11.februārī

11. februārī Ekonomikas ministrijā norisinājās pirmā Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Konkurētspējas un ilgtspējas apakšpadomes sēde, kurā piedalījās ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, darba devēju pārstāvji – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un darba ņēmēju pārstāvji – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS).

Faktori, kas būtiski ietekmē darba devēju konkurētspēju: valsts nodokļu politika, kreditēšanas politika, inovāciju politika, investīciju politika, sociālā vide, infrastruktūras attīstība, demogrāfiskā situācija, rūpniecības politika, izglītības kvalitāte.

Pēc pēdējā Globālās konkurētspējas ziņojuma (GCR, 2018) Latvijas novērtējums salīdzinājumā ar citām Baltijas jūras reģiona valstīm ir zemākais. Lai būtiski uzlabotu Latvijas starptautisko konkurētspēju nepieciešami risinājumi, piemēram, veicināt preču tirgus efektivitāti un darba tirgus efektivitāti. Risināt darba spēka pieejamības problēmu, kā arī veicināt inovācijas un stiprināt tehnoloģisko sagatavotību. Būtisks priekšnoteikums ir arī resursu pieejamība un publiskās pārvaldes efektivitāte.

 Par NTSP:

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP) – koordinē un organizē trīspusējo sociālo dialogu starp darba devēju organizācijām, valsts institūcijām un arodbiedrībām, lai saskaņotu šo organizāciju intereses sociālajos un ekonomiskajos jautājumos, tādejādi garantējot sociālo stabilitāti valstī.

Konkurētspējas un ilgstpējas apakšpadomes funkcijas – izskata valsts ekonomiskās politikas, tautsaimniecības struktūrpolitikas, uzņēmējdarbības attīstības politikas, investīciju politikas, rūpniecības politikas, darba tirgus politikas, pētniecības un inovācijas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus, izstrādā priekšlikumus un sniedz atzinumus NTSP un valdībā; analizē ikgadējo konkurētspējas novērtējuma ziņojumu (Global Competitivness Index) un citus starptautiskos ziņojumus, kā arī ES politikas plānošanas un tiesību aktu projektus, un izstrādā priekšlikumus Latvijas konkurētspējas uzlabošanai.

mājaslapā