Pieņemta jauna Starptautiskās darba organizācijas (SDO) Konvencija

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 21.jūnijā

21.jūnijā Ženēvā, Starptautiskās darba konferences (angļu val. International Labour Conference, ILC) 108. sesijas noslēgumā pieņemta jauna Konvencija un rekomendācijas par vardarbības izskaušanu darbā. Šī ir ne tikai jauna Starptautiskās Darba organizācijas (angļu val. International Labour Organization, ILO) Konvencija, bet arī Konvencija, kurai ir cilvēktiesību statuss. 

SDO konferencē piedalījās valdības, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji no visas pasaules. Par Konvencijas pieņemšanu nobalsoja 439 delegāti, atturējās 30, bet pret balsoja 7.

Konvencijā atzīts, ka vardarbība un uzmākšanās darba pasaulē “var radīt cilvēktiesību pārkāpumu vai ļaunprātīgu izmantošanu [..] draudus vienlīdzīgām iespējām, kas ir nepieņemama un nesaderīga ar pienācīgu darbu.” Konvencijā definēts jēdziens „vardarbība un uzmākšanās” darbā, ar ko saprot dažāda veida nepieņemamu uzvedību un praksi, vai to draudus, neatkarīgi no tā, vai tie ir vienreizēji vai atkārtoti, kuru mērķis ir radīt fizisku, psiholoģisku, seksuālu vai ekonomisku kaitējumu, un ietver vardarbību un uzmākšanos, kas balstīta uz dzimumu.

Konvencijā atgādināts dalībvalstīm par atbildību veicināt „vispārējas nulles tolerances vidi”. Dalībvalstis aicinātas Konvenciju ratificēt, kā arī konsultācijās ar darba devēju un darba ņēmēju organizācijām ieviest to praksē. Kā viens no ieviešanas instrumentiem paredzēti arī koplīgumi.

Konvencija, kas ir juridiski saistošs starptautisks instruments, stāsies spēkā 12 mēnešus pēc tam, kad divas dalībvalstis to ir ratificējušas. Ieteikumā, kas nav juridiski saistošs, ir sniegtas vadlīnijas par to, kā Konvenciju varētu piemērot.

Konvencija attiecas uz visām nozarēm un darba formām. Kā sevišķi jūtīgas nozares un jomas minētas: nakts darbs, izolēts darbs, viesmīlība, sociālie pakalpojumi, palīdzības/ārkārtas situācijas dienesti, mājas darbs, transports, izglītība, izklaide.

Par SDO:

SDO dibināta kā pirmā specializētā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) aģentūra 1919.gadā un šobrīd apvieno 187 dalībvalstis. Tās galvenais mērķis ir veicināt sociālo taisnīgumu un starptautisku darba tiesību atzīšanu. Organizācijas uzdevums ir formulēt starptautiskos darba standartus (konvenciju un rekomendāciju formā), nosakot minimālās darba tiesību prasības. Starptautiskie darba standarti ir juridiski instrumenti, ko izstrādājuši SDO pārstāvji (valdības, darba devēji un darba ņēmēji) un nosaka pamatprincipus un tiesības darbā. SDO sniedz dalībvalstīm arī konsultatīvu un tehnisku palīdzību nacionālo politiku izstrādē un ieviešanā.

SDO konference ir galvenais vispasaules diskusiju forums darba jomā, kuras laikā izstrādā un pieņem starptautiskus darba standartus. Gan SDO, gan konferences darba forma ir balstīta uz trīspusēju sociālo dialogu, kurā SDO dalībvalstis pārstāv gan valdību, gan darba devēju, gan darbinieku organizāciju, arodbiedrību pārstāvji.

SDO konferences 108. sesijā 2019.gadā piedalījās vairāk nekā 5700 delegātu, kas pārstāvēja valdības, darba ņēmējus un darba devējus no 187 SDO dalībvalstīm. SDO konferencē pieņēma SDO simtgades deklarāciju, kurā galvenais akcents ir uz cilvēku vērsta pieeja jautājumos, kas skar nodarbinātības nākotni.

Latvija savu dalību SDO atjaunoja 1991.gadā.

Papildu informācija:

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS_711321/lang–en/index.htm