Runā skolu vadītāji: Rīgas 3.arodskolas aktualitātes

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 31.jūlijā

Laikā, kad aktīvi norisinās jauno audzēkņu uzņemšana, Nozaru ekspertu padomju (NEP) sekretariāts vaicā profesionālo izglītības iestāžu vadītājiem par norisēm viņu skolās. Rīgas 3.arodskolas direktora vietnieks praktiskajās mācībās un komercdarbībā Leonīds Lazdāns atzīmē, ka aptuveni ceturtdaļa audzēkņu pēc skolas absolvēšanas uzsāk darba gaitas savās prakses vietās un uzsver izglītības programmu aktualizācijas nozīmi.

Kādi bija skolas svarīgākie notikumi aizvadītajā mācību gadā?

Pagājušais mācību gads Rīgas 3.arodskolai bija nozīmīgs īstenojamo izglītības programmu aktualizēšanā un jaunu programmu izstrādē. Pēdējos gados darba tirgū arvien pieprasītākas kļūst skolas absolventu digitālās prasmes, kā arī spējas patstāvīgi veikt dažādas sarežģītības pakāpes metālapstrādes darbus gan ar rokas instrumentiem, gan manuālajiem un programmējamajiem darbagaldiem. Šo prasmju padziļināta apguve ir iekļauta aktualizētajās un jaunizstrādātajās izglītības programmās. Atjauninātas ir metālapstrādes izglītības programmas tādu profesionālo kvalifikāciju iegūšanai kā atslēdznieks, virpotājs un MMA/MAG metinātājs, kā arī tālākizglītības programmas MMA, MAG un TIG metinātāja profesijās.

Tāpat aizvadītajā mācību gadā notika DVS PersZert, kas ir Vācijas metināšanas un citu radniecīgo procesu apvienība, sertifikācijas audits. Tā rezultāti apliecināja Rīgas 3.arodskolas statusu gan kā autorizētai nacionālajai institūcijai, gan DVS PersZert akreditētam Metinātāju mācību un eksaminācijas centram. Tas mūsu skolai dod tiesības:

  • mācīt un sertificēt metinātājus saskaņā ar starptautisko standartu prasībām;
  • organizēt metināšanas uzraudzības personāla mācības atbilstoši Starptautiskā Metināšanas institūta programmām;
  • organizēt metināšanas skolotāju mācības atbilstoši starptautisko standartu prasībām.

Kā vērtējat attālināto mācību īstenošanas laiku?

Lai gan attālinātā mācību procesa organizēšana un īstenošana bija liels izaicinājums, process kopumā noritēja sekmīgi. To apliecina arī izglītojamo labie sasniegumi metālapstrādes un lietvedības profesiju kvalifikācijas eksāmenos. Īstenojot attālināto mācību procesu, skolotāji apguva jaunas prasmes un iemaņas, tostarp sadarboties ar prakšu vadītājiem uzņēmumos un uzturēt saikni ar izglītojamajiem attālināti.

Vienlaikus pārliecinājāmies, ka profesionālajā izglītībā, īpaši metālapstrādes profesiju apguvē, klātienes mācības ir noteicošās un praktiskajām mācību stundām ir liela nozīme. Profesijas apguvē būtiska ir arī veiksmīga sadarbība ar uzņēmumiem prakses vietu nodrošināšanā un mācību prakses īstenošanā, īpaši šogad, COVID-19 pandēmijas laikā. Attiecīgi jāsaka liels paldies uzņēmumiem, kuri iesaistījās izglītojamo mācību prakšu un DVB mācību īstenošanā un neatteica prakses vietas.

Kādas tendences vērojat jauno audzēkņu uzņemšanā pēdējos gados? Kuras mācību programmas un kādas prasmes paliek arvien pieprasītākas? Vai mainās audzēkņu profils?

Pieprasītas ir metālapstrādes izglītības programmas, kurās var apgūt atslēdznieka, virpotāja, MMA/MAG metinātāja un TIG metinātāja profesijas, kuras ir darba tirgū pieprasītas un tās var apgūt klātienē. Arvien aktuālākas kļūst arī digitālās prasmes, darbs e-vidē un ar simulācijas iekārtām. Audzēkņu profils ir ļoti atšķirīgs, un izglītības programmas apgūst gan mērķtiecīgi un motivēti audzēkņi, gan izglītojamie, kuriem nākotnes plāni vēl nav skaidri. Iezīmējas arī kāda negatīva tendence, proti, daļai izglītojamo pēc pamatizglītības posma apguves vērojamas vājas valsts valodas zināšanas.

Kā vērtējat profesionālo izglītības iestāžu sasaisti ar darba devējiem Latvijā? Kādus uzlabojumus šajā jomā vēlētos redzēt?

Mūsu skola pastāvīgi sadarbojas ar metālapstrādes un citu nozaru uzņēmumiem gan izglītojamo prakses vietu nodrošināšanā, gan nozares speciālistu piesaistē profesionālo kvalifikācijas eksāmenu komisijās. Aktīvi sadarbojamies ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju (MASOC). Vienlaikus vēlētos redzēt lielāku atbalstu pedagogu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai un mācību metodisko materiālu izstrādei valsts valodā profesionālajos priekšmetos.

Kādas priekšrocības ir Jūsu skolas audzēkņiem?

Izglītības iestādē ir laba mācību materiāltehniskā bāze izglītības programmu teorētisko un praktisko mācību īstenošanai, kas izveidota, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu. Mācību procesā tiek izmantoti metināšanas simulatori, daudzveidīgi uzskates līdzekļi, metodiskie materiāli un digitālie mācību līdzekļi.

Visi skolas izglītojamie ir nodrošināti ar mācību prakses vietām nozaru vadošajos uzņēmumos Rīgā un citviet Latvijā, tostarp “Rīgas satiksme”, “Rīgas siltums”, “Rikon”, “Rīgas Dzirnavnieks”, “Valpro”, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un citur. Aptuveni ceturtdaļa absolventu pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas darba gaitas uzsāk uzņēmumos, kuros īstenota viņu mācību prakse. Papildus skolas beidzējiem ir iespēja iegūt starptautisko metinātāja sertifikātu, kas paver iespējas strādāt Latvijas uzņēmumos, kuri ražo produkciju atbilstoši Eiropas prasībām, kā arī paplašina darba iespējas ārzemēs.

Kādi ir skolas nākotnes plāni?

Plānojam piedāvāt izglītojamajiem jaunas izglītības programmas atbilstoši darba tirgus prasībām, tāpat attīstīt pieaugušo tālākizglītību un mūžizglītību, kā arī palielināt profesionālās pilnveides izglītības programmu klāstu. Turpināsim aktīvi sadarboties ar metālapstrādes un citu nozaru uzņēmumiem, piedāvājot izglītības pakalpojumus pieaugušajiem.