Risku vadība: kas jāzina uzņēmējiem par starptautisko sankciju politiku?

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 31.maijā

KAS IR SANKCIJAS?

Sankcijas ir atbilstoši starptautiskajām publiskajām tiesībām noteikti ierobežojoši pasākumi. Sankcijas piemēro starptautiska organizācija vai valsts attiecībās ar valsti vai attiecībā uz citu adresātu (piemēram, sankcijas pret teroristiskām organizācijām, grupējumiem, kas apsūdzēti par kara noziegumu veikšanā).

Sankciju mērķis ir mainīt sankcionētās valsts vai grupējuma rīcību, lai nodrošinātu vai atjaunotu mieru, drošību un tiesiskumu valstī, pret kuru ir vērsti attiecīgie ierobežojumi, vai attiecībā uz minēto citu adresātu vai reģionu kopumā. Sankcijas ir ārpolitisks rīks, ar kuru ir iespējams novērst konkrētas situācijas pasliktināšanos.

KĀDAS SANKCIJAS IR SAISTOŠAS LATVIJAI?

Latvijai saistošas ir starptautiskās sankcijas, kuras nosaka ANO Drošības padome un Eiropas Savienība (turpmāk – ES). ES sankcijas ir tieši piemērojamas Latvijā. Visas ANO noteiktās sankcijas tiek pārņemtas ES tiesību aktos un tādējādi arī kļūst tieši piemērojamas Latvijā.

2016. gada 1. martā stājās spēkā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums, kurš ļauj Ministru kabinetam nepieciešamības gadījumā piemērot ierobežojošus pasākumus pret organizācijām un individuālām personām nosakot Latvijas nacionālās sankcijas.

Ārlietu ministrija ir koordinējošā iestāde sankciju jautājumos Latvijā. Informācija par Latvijai saistošām sankcijām, kā arī izsmeļošs saraksts ar visām valstīm, pret kurām vērstas sankcijas, un šo sankciju skaidrojums, ir pieejami Ārlietu ministrijas mājaslapā sadaļā “Sankcijas”[1].

ATSEVIŠĶU VALSTU NOTEIKTO SANKCIJU IETEKME

Atsevišķu jeb trešo valstu sankcijas Latvijai nav juridiski saistošas, t.sk., ASV noteiktās sankcijas. Tomēr jāņem vērā, ka šo valstu noteiktās sankcijas var ietekmēt Latvijas uzņēmu komercdarbību. Piemēram, ASV noteikto OFAC (Office for Foreign Assets Control) sankciju neievērošana var ietekmēt sadarbību ar ASV uzņēmumiem un bankām.

Latvijas Komercbanku asociācijas 2017. gada novembrī izdotās vadlīnijas[2], aicina Latvijas komercbankas ievērot minētās ASV OFAC sankcijas. Vadlīniju mērķis ir sadarbībā ar valsts un nevalstiska sektora partneriem mērķtiecīgi uzlabot uzņēmējdarbības un finanšu sektora darbības vidi Latvija, kā arī uzlabot Latvijas finanšu sektora reputāciju un atvieglot sadarbību ar partneriem ASV.

KĀ ORGANIZĒT RISKU VADĪBU UZŅĒMUMĀ?

Risku novērtējumā uzņēmumiem aizvien vairāk jāizvērtē starptautiski noteikto finanšu un ne-finanšu sankciju ievērošanai nepieciešamie pasākumi. Tas nozīmē:

  • pārliecināties, vai plānotie un veiktie darījumi un transakcijas nav pretrunā ar šobrīd aktuālo tiesisko regulējumu attiecībā uz starptautiski noteiktām sankcijām;
  • padziļināta sadarbības partneru un klientu izpēte, uzsākot sadarbību, darījumu izpēte un kontrole sadarbības gaitā;
  • savlaicīga risku apzināšana un vadība, un kopumā lielāks darījumu caurspīdīgums.

[1] http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem

[2] https://www.lka.org.lv/wp-content/uploads/2017/12/LKA_politika_LV-2.pdf

KONTAKTINFORMĀCIJA

Papildu informācijai par starptautisko un nacionālo sankciju jautājumiem, lūdzam vērsties Ārlietu ministrijā, kas ir sankciju jautājumu koordinējošā iestāde Latvijā, rakstot uz e-pastu:
sankcijas@mfa.gov.lv


RESURSI INTERNETĀ

PUBLIKĀCIJAS MEDIJOS