Starptautiskās darba organizācija (SDO) savā simtgadē apstiprina trialoga – valdības, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvju – nozīmi nodarbinātības nākotnes jautājumos

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 27.jūnijā

21.jūnijā Ženēvā, Starptautiskās Darba organizācijas (angļu val. International Labour Organization, ILO) simtgades konferences noslēgumā pieņemta deklarācija par nodarbinātības nākotni.

Pieņemtā deklarācija ir atkārtots apliecinājums tam, ka SDO pilnvaras ir aktuālas un svarīgas mainīgajā darba pasaulē, tas ir spēcīgs nodomu paziņojums un rīcības plāns darbam, ko veic pati SDO.

SDO simtgades deklarācijā galvenais akcents ir uz cilvēku vērsta pieeja jautājumos, kas skar nodarbinātības nākotni. Deklarācija ir vērsta uz to, lai ļautu cilvēkiem gūt labumu no pārmaiņām darba pasaulē, nostiprinot darba iestādes, lai nodrošinātu pienācīgu visu darba ņēmēju aizsardzību, un veicinātu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību.

SDO simtgades konferencē izteikts aicinājums visām SDO dalībvalstīm, ņemot vērā valstu specifiskos apstākļus, individuāli un kopīgi, balstoties uz trialogu (valdības, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvju) un  sociālo dialogu (darba devēju un darba ņēmēju pārstāvju), un ar SDO atbalstu turpināt attīstīt uz cilvēku orientētu pieeju nodarbinātības nākotnes jautājumiem.

Konkrētas identificētās darbības jomas ir šādas:

 • Efektīva dzimumu līdztiesības īstenošana
 • Efektīva mūžizglītība un kvalitatīva izglītība visiem
 • Vispārēja piekļuve visaptverošai un ilgtspējīgai sociālajai aizsardzībai
 • Darba ņēmēju pamattiesību ievērošana
 • Atbilstoša minimālā alga
 • Maksimālie darba laika ierobežojumi
 • Drošība un veselība darbā
 • Rīcībpolitikas, kas veicina pienācīgu darbu un uzlabo produktivitāti
 • Rīcībpolitikas un pasākumi, kas nodrošina atbilstošu privātumu un personas datu aizsardzību, un reaģē uz problēmām un iespējām darba pasaulē saistībā ar darba digitālo pārveidošanu, ieskaitot platformas darbu.

SDO simtgades deklarācija uzsvērta nepieciešamība pilnībā izmantot tehnoloģiju attīstības un produktivitātes pieauguma potenciālu, tostarp izmantojot sociālo dialogu, lai panāktu pienācīgu darbu un ilgtspējīgu attīstību, kas nodrošina cieņu, pašizpausmi un taisnīgu labumu sadali visiem.

SDO simtgades deklarācijā akcentēta privātā sektora loma kā galvenajam ekonomikas izaugsmes un darbavietu radīšanas avotam, nepieciešamība veicināt uzņēmējdarbības vidi un ilgtspējīgus uzņēmumus, jo īpaši mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī kooperatīvus un sociālo un solidaritātes ekonomiku ar mērķi radīt pienācīgu darbu, produktīvu nodarbinātību un uzlabot dzīves līmeni visiem.

Deklarācijā atgādināts, ka visām  SDO dalībvalstīm ir jādarbojas, lai ratificētu un īstenotu SDO pamatkonvencijas, un, apspriežoties ar darba devēju un darba ņēmēju organizācijām, periodiski apsvērtu citu SDO standartu ratifikāciju.

Deklarācijā akcentēt, ka SDO pienākums ir stiprināt tās trīspusējo dalībnieku veikstpēju un tam ir nepieciešams:

 • veicināt spēcīgu un reprezentatīvu sociālo partneru organizāciju attīstību,
 • iesaistīties visos attiecīgajos procesos, tostarp ar darba tirgus institūcijām, programmām un politiku, un pāri robežām;
 • risināt visos līmeņos visus pamatprincipus un tiesības darbā, izmantojot spēcīgus, ietekmīgus un iekļaujošus sociālā dialoga mehānismus,

SDO pauž pārliecību, ka šāda sociālo partneru organizāciju reprezentativitāte un dialogs veicina sabiedrības vispārējo saliedētību un ir atbilstoši sabiedrības interesēm, ir ļoti būtisks labi funkcionējošai un produktīvai ekonomikai.

Par SDO:

SDO dibināta kā pirmā specializētā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) aģentūra 1919.gadā un šobrīd apvieno 187 dalībvalstis. Tās galvenais mērķis ir veicināt sociālo taisnīgumu un starptautisku darba tiesību atzīšanu. Organizācijas uzdevums ir formulēt starptautiskos darba standartus (konvenciju un rekomendāciju formā), nosakot minimālās darba tiesību prasības. Starptautiskie darba standarti ir juridiski instrumenti, ko izstrādājuši SDO pārstāvji (valdības, darba devēji un darba ņēmēji) un nosaka pamatprincipus un tiesības darbā. SDO sniedz dalībvalstīm arī konsultatīvu un tehnisku palīdzību nacionālo politiku izstrādē un ieviešanā.

SDO konference ir galvenais vispasaules diskusiju forums darba jomā, kuras laikā izstrādā un pieņem starptautiskus darba standartus. Gan SDO, gan konferences darba forma ir balstīta uz trīspusēju sociālo dialogu, kurā SDO dalībvalstis pārstāv gan valdību, gan darba devēju, gan darbinieku organizāciju, arodbiedrību pārstāvji.

SDO konferences 108. sesijā 2019.gadā piedalījās vairāk nekā 5700 delegātu, kas pārstāvēja valdības, darba ņēmējus un darba devējus no 187 SDO dalībvalstīm. SDO konferencē pieņēma jaunu Konvenciju un rekomendācijas par vardarbības izskaušanu darbā.

Latvija savu dalību SDO atjaunoja 1991.gadā.

Papildus info:

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS_711366/lang–en/index.htm

https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang–en/index.htm