Tautsaimniecības padome atbalsta LDDK un LTRK vīziju vidēja termiņa nodokļu politikas stratēģijai

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 23.februārī

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) šā gada 22.februāra Tautsaimniecības padomes (TSP) sēdē prezentēja nākamo trīs gadu (2018.-2021.) nodokļu politikas stratēģiju – vīziju, pamatprincipus un galvenos rīcības virzienus. Stratēģijai konceptuālu atbalstu paudusi Ekonomikas ministrija (EM), uzsverot, ka stratēģija aptver EM četras galvenās prioritātes – produktivitātes kāpināšanu, eksporta veicināšanu, investīciju piesaisti un starptautiski konkurētspējīga cilvēkkapitāla attīstību.

TSP, kurā pārstāvēta arī Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un citas nozaru asociācijas, atbalstīja LTRK un LDDK izstrādāto nodokļu stratēģiju, vienlaikus lemjot, ka vēl nepieciešama rūpīga katras iecerētās nodokļu reformas ietekmes izvērtēšana uz dažādu nozaru uzņēmējiem, darba ņēmējiem un pašvaldībām, kā arī jādomā par risinājumiem, kā motivēt uzņēmējus veikt godīgu nodokļu nomaksu.

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Stinka norādīja, ka šobrīd EM ir divas prioritātes nodokļu jomā –  0% likmes noteikšana reinvestētajai peļņai un vienkārši administrējama nodokļu režīma ieviešana maziem uzņēmumiem, reizē piekrītot, ka pieejai nodokļu politikai jābūt kompleksai un šīs prioritātes skatāmas citu nodokļu likmju kontekstā.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone uzsver, ka nodokļu politika, kas ir viens no valsts izaugsmes priekšnoteikumiem, var kalpot par pamatu ekonomikas attīstībai, jo izveidojot to konkurētspējīgu reģionā, iespējams piesaistīt investīcijas un palielināt eksporta apjomu.

Lielāko uzņēmēju organizāciju nodokļu stratēģijas vīzija paredz, ka nodokļu sistēmai jāsekmē Nacionālajā attīstības plānā paredzēto ekonomikas izrāvienu, kā rezultātā vidējais labklājības līmenis valstī pietuvojas ES vidējam līmenim, Latvija kļūst pašpietiekama arī ES fondu samazinājuma gadījumā 2021. gadā, Latvijas iedzīvotāji mazāk atstāj valsti un vairāk atgriežas Latvijā.

Par nodokļu stratēģijas vienu no mērķiem tiek izvirzīts būtiski palielināt tādu uzņēmumu skaitu un apgrozījumu, kuri vienlaikus ir ar fokusu uz eksportu, augstu produktivitāti un vidējo atalgojuma līmeni virs 1000 EUR (neto darba samaksa). Līdz ar to nodokļu ieņēmumi prognozējami lielāki, jo būs vairāk nodokļu maksātāju, esošie uzņēmumi audzēs pelnītspēju un biznesa apjomu, kā arī pieaugs godīgu nodokļu maksātāju motivācija.

LTRK padomes locekle un Nacionālās stratēģijas padomes vadītāja Elīna Rītiņa skaidro, ka LTRK un LDDK piedāvā Latvijas nodokļu sistēmu balstīt uz 4 pamatprincipiem – sistēmas konkurētspēju vismaz reģionālā mērogā; motivāciju uzsākt uzņēmējdarbību, investēt attīstībā, piesaistīt investorus un maksāt nodokļus; mazināt izmaksas nodokļu nomaksā un administrēšanā; radīt prognozējamu nodokļu sistēmu vismaz līdz 2021. gadam. Organizācijas ir izstrādājušas arī konkrētus priekšlikumus nodokļu jomā, kas tiks iesniegti un detalizēti diskutēti nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.-2021.gadam izstrādes un apspriešanas gaitā.