Transporta un loģistikas Nozares ekspertu padomes sēde

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 21.janvārī

Transporta un loģistikas Nozares ekspertu padomes (NEP) sēde notiks 25. aprīlī plkst. 15.00, LDDK birojā Raiņa bulvārī 4, 2. stāvā.

Darba kārtība

 1. Darba kārtības saskaņošana. NEP 17.01.2019.g. sēdes protokola apstiprināšana – J.Spridzāns, NEP priekšsēdētājs; 5 min.
 2. Profesionālās augstākās izglītības aktuālie jautājumi, īstenotie un plānotie ESF projekti (par infrastruktūras attīstību, augstākās izglītības kvalitāti un programmu konsolidāciju) – IZM pārstāvis; 20 min.
 3. NVA informācija par nozari (cik un kādu transporta un loģistikas profesiju pārstāvji meklē darbu (reģistrēti bezdarbniekos); cik, kādus TL darbiniekus meklē darba devēji, cik vispār darba meklētāju mācās, kāda ir mācību atdeve) – Pāvels Beļisovs, NVA ES fondu projektu departamenta direktors; 15 min.
 4. ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās (DVB) un mācību praksēs uzņēmumos» (SAM 8.5.1.) rezultāti TL nozarē – Jolanta Vjakse, projekta vadītāja; 10 min.
 5. Informācija par uzņēmumiem, kas īsteno DVB TL nozarē – J.Apsīte, LDDK NEP koordinatore DVB mācību jautājumos (SAM 8.5.1.); 10 min.
 6. Priekšlikumi par nepieciešamo izglītojamo skaitu profesionālās izglītības programmās atbilstoši TL nozares vajadzībām 2020. un 2021.gadā izglītojamo uzņemšanai valsts budžeta finansētās izglītības programmās – J.Spridzāns; A.Līce; 10 min.
 7. Plānotie grozījumi Profesionālās izglītības likumā par NEP darbību – Līce, LDDK izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja; 10 min.
 8. Precizējumi Kuģa pavāra, Kuģa elektriķa un Kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķa PKP aprakstošajā daļā (katrā pa vienam precizējumam ieejas nosacījumos). Nosaukuma precizējums PS “Kuģa vadītājs uz kuģiem, līdz 50 BT” – Ziņo K.Innuss, Latvijas Jūras administrācija; 5 min.
 9. Informācija par NEP darbu I ceturksnī un sniegtajiem atzinumiem – J.Spridzāns; 5 min.
 10. NEP sastāva aktualizācija – Spridzāns; A.Līce; 5 min.
 11. LDDK informācija par NEP koordinatoru institūta sakārtošanas perspektīvām – Līce, LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja; 5 min.
 12. Jautājumi un diskusijas, priekšlikumi nākamai NEP sēdei. 20 min.