LDDK augstu vērtē valdības solījumus un sekos līdzi to pildīšanai

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 29.martā

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ļoti augstu novērtē Ministru prezidenta Māra Kučinska apliecinājumu, ka jaunā valdība izprot darba devēju lomu Latvijas tautsaimniecības attīstībā un apņemas visus būtiskos jautājumus, kas skar tautsaimniecību, pirms lēmumu pieņemšanas izdiskutēt. LDDK arī atzinīgi vērtē valdības vadītāja 23.martā LDDK ikgadējā Biedru sapulcē pausto apņemšanos meklēt visiem savstarpēji pieņemamus risinājumus regulārā sociālajā dialogā starp valdību, darba devējus pārstāvošo LDDK un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, kas pauž darba ņēmēju intereses.

Ļoti pozitīvi vērtējama arī finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas pausto apņemšanos turpmāk nesagādāt pārsteigumus darba devējiem nodokļu politikas jomā un līdz ar to nepieļaut situāciju, kādu iepriekšējā valdība radīja 2016. gada valsts budžeta pieņemšanas laikā, pēkšņi, bez sociālā dialoga instrumentu izmantošanas paaugstinot nodokļus darbaspēkam.

LDDK skatījumā tikpat svarīgs bija arī jaunā labklājības ministra Jāņa Reira no LDDK Biedru sapulces tribīnes paustais paziņojums par apņemšanos atrisināt Darba likuma jautājumus.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “LDDK Biedru sapulcē valdības pārstāvji pauda Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgas apņemšanās. Mēs tās vērtējam ļoti augstu, jo tās atbilst Latvijas tautsaimniecības interesēm. Taču mēs arī sekosim līdzi, kā šie solījumi tiek īstenoti, un turēsim valdību pie dotā vārda.”

Ikgadējā LDDK Biedru sapulcē piedalījās lielākie Latvijas darba devēji, kuri nodarbina 44 procentus visas Latvijas darba ņēmēju un kuru uzņēmumu kopējais apgrozījums ir 40 miljardi eiro. Diskusijā ar Ministru prezidentu un ministriem tika risināti jautājumi, kas skar valdības rīcības plānu un būtiskāko tematu – nodokļu politiku.

2016.gadā LDDK darba prioritātes, kas tika diskutētas ar nozaru ministriem, ir – atjaunot un uzturēt aktīvu sociālo dialogu ar valdību, vienoties un īstenot Nodokļu politikas stratēģiju 2017.-2020.gadam, panākt uzņēmējdarbību veicinošo ES struktūrfondu pieejamību 3.ceturksnī, kā arī sabalansēt darba ņēmēju un darba devēju intereses darba tiesiskajās attiecībās.

Darba devēju ietekmes palielināšanās radītāji 2015. gadā:

  • LDDK strādā 8 dažādu tautsaimniecības nozaru eksperti un 4 reģionālie koordinatori;
  • Eksperti izskatījuši vairāk nekā 1000 tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu par nacionāliem (77%), starptautiskiem un ES līmeņa jautājumiem (23%);
  • Eksperti snieguši 354 atzinumus ar iebildumiem un priekšlikumiem jomās, kas skar uzņēmējdarbības vidi un uzņēmumu konkurētspēju;
  • Dažādās institūcijās vērā ņemti 263 atzinumi vai viedoklis jeb 74% no kopējā atzinumu skaita;
  • LDDK eksperti un biedru pārstāvji darbojas 104 padomēs un darba grupās (nacionālā, ES un starptautiskā līmenī);
  • 52 tautsaimniecībai aktuāli jautājumi joprojām ir saskaņošanas un apspriešanas procesā LDDK.