Enerģētikas un vides platforma

16.07.14

Parādīt saistītās lietas

Kas ir Enerģētikas un vides platforma?

LDDK biedri ir aktīvi iesaistījušies infrastruktūras attīstības un atbalsta dokumentu izstrādē. LDDK panākusi, ka Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam paredz īstenot ekonomisko izrāvienu, veicot mērķtiecīgas investīcijas infrastruktūrā un veicinot sabalansētu reģionālo attīstību.

Ekspertu diskusiju rezultātā LDDK gatavos rekomendācijas iesniegšanai enerģētikas politikas veidotājiem valstī. LDDK piedāvā sekojošus Enerģētikas un vides platformas darba jautājumus, kuri tiks diskutēti ar iesaistītajiem ekspertiem:

 1. Latvijas enerģētikas attīstības vīzijas – apskatīs ilgtermiņa plānošanas dokumentus un to saistību ar valsts enerģētikas attīstību ilgtermiņā. Aktuālie politikas plānošanas dokumenti- Latvijas enerģētikas pamatnostādnes 2007-2016 gadiem, Nacionālās attīstības plāns2007-2013 gadiem, Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija.
 2. Elektroenerģijas tirgus – ieguvumi un šķēršļi no kopēja elektroenerģijas tirgus izveides Baltijas valstīs. Tiks diskutēti jautājumi par Baltijas valstu elektroenerģijas tirgus attīstību un aktualitātēm kaimiņvalstis – Skandināvijā, Krievijā, Baltkrievija un Ukrainā.
 3. Atjaunojamie energoresursi – vai ir reāli sasniegt ar pašreiz tirgū esošajām tehnoloģijām Latvijas nacionālo mērķi – 40% atjaunojamo energoresursu no kopējās primāro energoresursu bilances 2020.gadā.
 4. Energoefektivitāte – investējot šodien panākt konkurētspēju ilgtermiņā. Kāds būs atbalsts biznesam ražošanas un biznesa ēku energoefektivitātes problēmu risinājumam?
 5. Biodegviela. Fosilā degviela autotransportam sastāda 30% no kopējās primāro energoresursu bilances. Kā, veicot Eiropas Savienības noteikto obligāto 5% biopiedevu (rapša eļļas un etalona) piejaukumu Latvija var uzlabot ekonomisko aktivitāti lauksaimniecībā un palielināt nodarbinātību.

Enerģētikas un vides platformas 2012.gada darbības starprezultāti

 • Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.gadam veidots, iesaistot nozares pārstāvjus un panākot vienošanos par sabalansētu nozares attīstību nākotnē
 • Rūpīgi pārskatīta Depozīta sistēmas ieviešanas koncepcija. Tās ieviešanā tiks iesaistītas visas ieinteresētās puses – ražotāji, tirgotāji un atkritumu apsaimniekotāji
 • Sadarbībā ar IT nozares pārstāvjiem izstrādāta koncepcija “Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis”. Tā paredz samazināt IT izmaksas valsts pārvaldē
 • Obligātās iepirkuma komponentes (OIK) pārskatīšana Latvijas „Enerģētikas stratēģijas 2030” kontekstā.

Enerģētikas un vides platformas 2013.gada plāni un prioritātes

 • „Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam” īstenošanai jāpanāk finanšu plānošana ilgtermiņā ar ES Struktūrfondu un valsts budžeta finansējuma atbalstu
 • Jāpanāk ilgtermiņa finanšu plānošana koncepcijai “Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis” – gan ieviešot koncepciju, gan veidojot plānveida politiku IT sektora attīstībai, un šim nolūkam rodot ES Struktūrfondu un valsts budžeta atbalstu
 • Lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un uzņēmumu konkurētspēju eksporta tirgos, enerģētikas sektorā nepieciešams rast risinājumu OIK pakāpeniskai samazināšanai.

Tikai sadarbībā un vienojoties ir iespēja biznesam realizēt ilgtspējīgu stratēģiju uzņēmējdarbības attīstībai saudzējot un uzlabojot apkārtējo vidi. LDDK aicina pieteikties uzņēmējus dalībai Enerģētikas un vides platformā