Nozaru ekspertu padomes

14.10.15

Parādīt saistītās lietas

Nozaru ekspertu padomju (NEP) mērķis ir sekmēt profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, tās efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, lai nodrošinātu nozaru attīstībai nepieciešamo speciālistu kvalitatīvu sagatavošanu.

NEP ir trīspusējas, un tajās piedalās nozares darba devēju organizāciju un profesionālo organizāciju pārstāvji (vismaz puse no sastāva),  arodbiedrību un to apvienību, kā arī attiecīgo ministriju deleģēti pārstāvji.

NEP struktūra

Būtiskākie NEP uzdevumi ir:

  • Veicināt iesaistīto pušu sadarbību profesionālās izglītības plānošanas un īstenošanas jautājumos, tai skaitā prakšu un darba vidē balstītu mācību veicināšanā.
  • Aktualizēt nozares kvalifikāciju struktūras atbilstoši darba tirgus prasībām, lai noteiktu profesijas un specializācijas, kurās būtu jānodrošina iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju.
  • Izvērtēt profesijas standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, lai nodrošinātu atbilstošo profesionālo izglītības programmu aktualitāti darba tirgū.
  • Piedalīties izglītības iestāžu un izglītības programmu kvalitātes vērtēšanā (licencēšanā un akreditācijā), kā arī iegūtās izglītības rezultātu vērtēšanā (profesionālās kvalifikācijas eksāmenos).

NOZARU EKSPERTU PADOMJU DARBĪBA:

Būvniecības nozare

Drukas un mediju tehnoloģiju nozare

Enerģētikas nozare

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare

Kokrūpniecības nozare

Ķīmiskās rūpniecības nozare un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide)

Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozare

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare

Transporta un loģistikas nozare

Tūrisma un skaistumkopšanas nozare

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozare

NEP darbību regulē Profesionālās izglītības likums un 2016.gada 15.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 485 “Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība”.

Lai iesaistītos NEP darbā, organizācijai, kas ir tiesīga piedalīties NEP darbā (nozares darba devēju organizācijai, nozares profesionālai organizācijai, arodbiedrībai vai to apvienībai, ministrijai) jāiesniedz NEP sekretariātam aizpildītu pieteikuma formu (PIETEIKUMS) un deleģētā pārstāvja dzīvesgaitas apraksts (Curriculum vitae).

Saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu, NEP darbību koordinē LDDK (izņemot Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP, kuras darbību koordinē LOSP).

LDDK NEP sekretariāts:

Anita Līce – Nacionālais NEP koordinators

Anete Jekuma – NEP koordinators (tekstilrūpniecība, transports un loģistika, tūrisms un skaistumkopšana)

Daiga Bukonte – NEP koordinators (drukas un mediju tehnoloģijas, enerģētika, kokrūpniecība, uzņēmējdarbība)

Gunta Beperščaite – NEP koordinators (būvniecība, EIKT, ķīmija, metālapstrāde un mašīnbūve)

Kontakti: