Nozaru ekspertu padomes

14.10.15

Parādīt saistītās lietas

Nozaru ekspertu padomju (NEP) mērķis ir veicināt profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī tās efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, lai nodrošinātu nozaru attīstībai nepieciešamo speciālistu kvalitatīvu sagatavošanu.

Šobrīd ir izveidotas 12 NEP, no kurām 11 koordinē LDDK. Šajās NEP ir iesaistīti vairāk nekā 240 brīvprātīgi eksperti, kuri regulāri tiekas NEP sēdēs, diskutējot un pieņemot lēmumus par aktuālajiem profesionālās izglītības un darba tirgus jautājumiem.

NOZARU EKSPERTU PADOMES:

house newspaper-folded plug
Būvniecība  Druka un mediju tehnoloģijas Enerģētika
laptop logs flask
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Kokrūpniecība Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares
settings needle truck
Metālapstrāde, mašīnbūve, mašīnzinības Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana Transports un loģistika
sunbed money  
Tūrisms un skaistumkopšana Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība un administrēšana

 

NEP ir trīspusējas, un tajās piedalās nozares darba devēju organizāciju un profesionālo organizāciju pārstāvji, veidojot vismaz pusi no sastāva, arodbiedrību un to apvienību, kā arī ministriju deleģētie pārstāvji.

NEP uzdevumi:

  • veicināt iesaistīto pušu sadarbību profesionālās izglītības plānošanā un īstenošanā, tostarp prakšu un darba vidē balstītu mācību veicināšanā;
  • aktualizēt nozares kvalifikāciju struktūrasatbilstoši darba tirgus prasībām, lai noteiktu profesijas un specializācijas, kurās būtu jānodrošina iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju;
  • izvērtēt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, lai nodrošinātu profesionālo izglītības programmu aktualitāti darba tirgū;
  • piedalīties izglītības iestāžu un izglītības programmu kvalitātes vērtēšanā (licencēšanā un akreditācijā), kā arī iegūtās izglītības rezultātu vērtēšanā (profesionālās kvalifikācijas eksāmenos).

NEP darbība

NEP darbību regulē Profesionālās izglītības likums un 2016. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 485 “Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība”. Saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu NEP darbību koordinē LDDK (izņemot Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP, kuras darbību koordinē LOSP).

Ekspertu iesaiste NEP

Lai iesaistītos NEP, organizācijai, kura ir tiesīga piedalīties NEP darbā (nozares darba devēju organizācijai, nozares profesionālajai organizācijai, arodbiedrībai vai to apvienībai, ministrijai) aizpildīta pieteikuma forma kopā ar deleģētā pārstāvja dzīvesgaitas aprakstu (CV) ir jāiesniedz NEP sekretariātam, sūtot uz e-pastu lddk@lddk.lv (ar elektronisko parakstu) vai pasta adresi: LDDK,  Raiņa bulvāris 4, 2.stāvs, Rīga, LV-1050.

NEP darbību koordinē un atbalsta LDDK NEP sekretariāts:

Rihards Blese– nacionālais NEP koordinators

Anete Jekuma – NEP koordinators (tekstilrūpniecība, transports un loģistika, tūrisms un skaistumkopšana)

Daiga Bukonte – NEP koordinators (drukas un mediju tehnoloģijas, enerģētika, kokrūpniecība, uzņēmējdarbība)

Gunta Beperščaite – NEP koordinators (būvniecība, EIKT, ķīmija, metālapstrāde un mašīnbūve)

Kontaktinformācija: 

Raiņa bulvāris 4, 2. stāvs, Rīga, LV-1050

+371 67225162

lddk@lddk.lv

nep@lddk.lv

Jaunākā informācija par NEP sēdēm ir pieejama LDDK mājaslapas kalendārā.

Ja vēlaties saņemt e-pasta ziņu lapu par NEP un profesionālās izglītības aktualitātēm, lūdzam pieteikties šeit: bit.ly/nepjaunumi

NEP ziņu lapu arhīvs

NEP darbības pārskats par 2019. gadu

NEP statistika par profesionālo izglītību Latvijā:

nep.lddk.lv