ESF projekts „Atbalsts ilgākam darba mūžam”

Parādīt saistītās lietas

Kristīnas projekts

Demogrāfiskās tendences Latvijā, tāpat kā daudzviet Eiropā, liecina par sabiedrības novecošanos un iedzīvotāju skaita samazināšanos. Noveco darbaspēks un palielinās  gados vecāku darbinieku īpatsvars.  Tas rada jaunus izaicinājumus ekonomiskas izaugsmes un ilgtspējīgas sociālās politikas nodrošināšanai.

2017. gadā Latvijā trešdaļa jeb 31% no visiem nodarbinātajiem ir vecumā no 50-64 gadiem.

Latvijā iedzīvotāji vecumā no 50 gadiem saskaras ar dažādām grūtībām, lai veiksmīgi konkurētu darba tirgū – veselības problēmām, nav mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, nepiemērota darba vide un apstākļi.

Palīdzot darbiniekiem apgūt veselībai nekaitīgus darba paņēmienus, radot piemērotus darba apstākļus un atbalstot darbinieku profesionālo izaugsmi, ikviens darba devējs var uzlabot darbinieku labklājību.

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam”  ir jauna iespēja darba devējiem uzlabot darba vidi un atbalstīt savus gados vecākos darbiniekus. Uzņēmējiem būs iespēja izmantot finansējumu, uzlabojot darba vietas šai nodarbināto grupai, darbiniekiem – plānoti dažādi veselības uzlabošanas pasākumi, u.tml.

Pie darba devējiem, kuri iesaistās projektā tiek:

 • veikts darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums, piesaistot speciālistu komandu, kurā ir darba aizsardzības speciālists, arodveselības ārsts, ergoterapeits un personālvadības speciālists
 • izstrādāts novecošanās pārvaldības plāns gados vecāko darbinieku situācijas uzlabošanai un nodarbinātībai nākotnē

Novecošanās pārvaldības plānā tiks norādīti atbalsta pasākumi darbiniekiem, kuri vecāki par 50 gadiem un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

 • konstatētas veselības problēmas;
 • izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo, vai arodizglītību;
 • ir objektīvi apstākļi, kuri kavē veikt darbu normāla darba laika ietvaros, jo ir nepieciešamība aprūpēt kādu no ģimenes locekļiem;
 • ir nodarbinātas nepilnu darba laiku un ar zemiem ienākumiem (80 % no valstī noteiktās minimālās algas).

Projektā noteiktie atbalsta pasākumi gados vecākiem darbiniekiem:

 • karjeras konsultācijas;
 • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi – konsultācijas, semināri par veselīgu un aktīvu  novecošanos un darba spēju ilgāku saglabāšanu, kā arī tādu papildus prasmju un iemaņu apgūšanu, lai turpinātu darbu esošajā vai citā amatā;
 • darba vietas pielāgošana;
 • veselības uzlabošanas pasākumi – fizioterapeita, masāžas, manuālās terapijas, ārstnieciskās vingrošanas un citi pakalpojumi;
 • prasmju nodošanas vai cita amata  iemaņu apgūšanas pasākumi tai pašā uzņēmumā.

Rūpes par darbinieku garantē tā lojalitāti darba devējam un veicina uzņēmuma attīstību ilgtermiņā.

Ieguvumi darba devējiem, kas piedalās projektā:

 • Darbinieku lojalitāte un apmierinātība;
 • Darbinieku mainības samazinājums;
 • Stabila darbaspēka pieejamība;
 • Uzlabota darba vide darbiniekiem.

Ieguvumi projekta mērķa grupas nodarbinātajiem:

 • Ilgāka palikšana darba tirgū;
 • Bezdarba riska samazināšanās;
 • Drošības un stabilitātes sajūta;
 • Garīgās un fiziskās veselības uzlabošanās.

Projekta sadarbības partneri Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība nodrošina:

 • kolektīvo pārrunu veikšanu par novecošanās pārvaldības jautājumiem;
 • novecošanās pārvaldības jautājumu iekļaušanu darba koplīgumos, darba līgumos vai citos darba devēju dokumentos, kas saistoši darba devējiem un darba ņēmējiem.

Projektu īsteno Latvijas Darba devēju konfederācija, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS).