Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana

Parādīt saistītās lietas

Untitled-1

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Valsts darba inspekciju (VDI) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) uzsāk projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos. Projekta uzdevums ir īstenot darbības, kuras ir vērstas uz nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu un darba vides sakārtošanu atbilstoši darba aizsardzības un darba tiesību prasībām. Projekta īstenošana ilgtermiņā veicinās kvalitatīvu darbavietu veidošanu, kas savukārt ietekmēs nodarbināto dzīves kvalitātes paaugstināšanos un uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos.

Lai panāktu darba drošības uzlabošanos, projektā tiks īstenotas darbības septiņos virzienos atbilstoši mērķa grupas vajadzībām. Galvenais projekta darbības virziens būs konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem, projekta ietvaros uzņēmumi saņems konsultācijas par darba vides uzlabošanu uzņēmumos, atbalstu darba vides risku novērtēšanā, iespēju izmantot laboratoriskos mērījumus, piedalīties apmācībās utt. Pārējo darbības virzienu ietvaros tiks veikti pētījumi un īstenoti pilotprojekti, kā rezultātā tiks izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajā regulējumā, tiks pilnveidotas Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) profesionālās spējas, organizēti preventīvie un informatīvi izglītojošie pasākumi, kā arī tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība.

Projektu īstenos VDI sadarbībā ar 4 sadarbības partneriem – LBAS, LDDK, Rīgas Stradiņu universitātes aģentūru “Darba drošības un vides veselības institūts” (turpmāk – DDVVI), kā arī institūcija, kas tiks noteikta ar Ministru kabineta apstiprinātajām izmaiņām darba strīdu tiesiskajā regulējumā un piedalīsies darba strīdu izskatīšanas procesā.

Projekta darbību īstenošana tiks uzsākta 2016.gada 2.ceturksnī. Plānotais projekta īstenošanas laiks no vienošanās noslēgšanas brīža ir no 2016.gada 4.ceturkšņa līdz 2022.gada 31.decembrim, kopā 75 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas ir 12 643 472 EUR, tai skaitā 10 746 951 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 1 896 521 EUR valsts budžeta finansējums. Projekts tiek finansēt no Eiropas Savienības struktūrfondiem 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos”.

Darbības, kuras projekta ietvaros īsteno LDDK:

  1. Darbības Darba strīdu praktiska risināšana uzdevums ir uzlabot darba strīdu risināšanas efektivitāti, lai palīdzētu gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem aizsargāt savas tiesības un intereses. Praktiski tiks sniegts atbalsts darba ņēmējiem un darba devējiem darba strīdu vai domstarpību gadījumos.

ES fondu 2007.-2013.g. plānošanas periodā tika sniegtas konsultācijas darba tiesisko tiesību un darba aizsardzības jautājumos. Šajā projektā tiks īstenota darba strīdu risināšana, kas attiecināma uz individuāliem darba strīdiem vai domstarpībām starp darba devēju un darbinieku vai bijušo darbinieku.

Lai realizētu aktivitāti, tiks nodarbināti darba strīdu risināšanas konsultanti, kuri sniegs atbalstu darba strīdos iesaistītājām pusēm, lai panāktu strīdu izšķiršanu. Strīdu izšķiršana notiks uzņēmuma ietvaros, tā būs ārpustiesas izšķiršana.

Ja strīda vai konflikta atrisināšana nebūs iespējama, tad ikvienam būs tiesības vērsties tiesā, attiecīgi šajos gadījumos sadarbības partneru konsultants sniegs konsultatīvu atbalstu prasības pieteikuma sagatavošanā.

Darbību īstenos sadarbības partneri LDDK un LBAS, sniedzot konsultācijas darba strīdu risināšanā darba devējiem un darba ņēmējiem. Sadarbības partneri iesniegs ikmēneša atskaites par sniegto konsultāciju skaitu darba strīdu risināšanā iesaistītajām pusēm, darba strīdu problēmu un pielietoto risinājumu, sagatavoto prasības pieteikumu tiesām skaitu utt.

Darbības ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes:

  1. Informācijas izplatīšana par darba strīdu risināšanas iespējām pie sociālajiem partneriem.
  2. Konsultācijas darba strīdu risināšanā.
  3. Atskaišu iesniegšana VDI par darba strīdu risināšanu konkrētajā periodā.
  4. Rezultātu un statistikas apkopošana.

Darbība tiks īstenota Rīgā, taču nepieciešamības gadījumā darba devējiem un darba ņēmējiem no reģioniem būs iespēja sazināties ar konsultantiem attālināti (telefons, e-pasts), kā arī konsultanti īstenos izbraukuma vizītes uz reģioniem. Darbība tiks īstenota visu projekta darbības laiku.

Par darbības īstenošanu atbildīgie LDDK pārstāvji:

Jānis Pumpiņš

Darba tiesību eksperts

Tālrunis: 67225162

Mob. tālr.: 25955988

E-pasts: janis.pumpins@lddk.lv

Laima Beroza

Darba aizsardzības eksperte

Tālrunis: 67225162

Mob. tālr.: 29471506

E-pasts: laima.beroza@lddk.lv

Pieņemšanas laiki: pirmdienās un otrdienās plkst. 09.00 – 17.00. Konsultācijas tiek sniegtas pa tālruni un rakstiski, lai konsultētos klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz iepriekš norādīto tālruņa numuru.

  1. Darbības Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem par labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanā uzdevums ir organizēt mācību ekskursijas uz uzņēmumiem par labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanā, lai paaugstinātu darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicinātu ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī lai veicinātu pieredzes un labas prakses apmaiņu. Mācību ekskursijās piedalīsies darba devēji vai to pārstāvji. Prioritāri mācību ekskursijās tiks aicināti piedalīties mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji.

Darbības ietvaros plānots organizēt 6 ekskursijas katru gadu, kopā 36 ekskursijas.

Darbības ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes:

  1. Labās prakses uzņēmumu apzināšana un uzrunāšana.
  2. Mācību ekskursiju organizēšana, darba devēju apzināšana.
  3. Uzņēmumu apmeklēšana.

Darbība tiks uzsākta 2016.gadā, mācību ekskursijas tiks organizētas sākot ar 2017.gadu un turpināsies visu projekta laiku līdz 2022.gadam.

Evita Vītola

Par darbības īstenošanu atbildīgā LDDK pārstāve

Tālrunis: 67225162

Mob. tālr.: 25400474

E-pasts: evita.vitola@lddk.lv