ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.

Parādīt saistītās lietas

Darba vidē balstītas (DVB) mācības 

coverDarba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas

LDDK ir uzsākusi projekta īstenošanu, kas finansiāli atbalstīts no Eiropas Savienības Sociālā fonda: «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos»

LDDK projektu īsteno sadarbībā ar Profesionālajām izglītības iestādēm (PII) un uzņēmumiem.

Projekta mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.

Darbības, kuras projekta ietvaros īsteno LDDK:

Projektam ir divas daļas – viena, kurā īsteno darba vidē balstītas mācības, otra, kurā īsteno prakses.

Uzņēmēji, vienojoties ar Profesionālajām izglītības iestādēm, var īstenot darba vidē balstītas mācības un saņemt finansiālu atbalstu. Kas ir darba vidē balstītas mācības? Tā ir uzņēmēja iesaiste profesionālās izglītības procesā, kad uzņēmējs un skola vienojas, kādu mācību programmas daļu var īstenot uzņēmumā. Līdz šim ir veikti vairāki pilotprojekti, kuros profesionālās izglītības iestādes ir sadarbojušās ar uzņēmējiem, īstenojot darba vidē balstītas mācības. Kāpēc LDDK iesaistās šī projekta īstenošanā? Jau vairāku desmitu gadu garumā dzirdam, ka uzņēmēji nav apmierināti ar profesionālo skolu audzēkņu/absolventu prasmēm. Līdz ar to LDDK ir apkopojuši vairāku nozaru viedokļus, kā uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti – uzņēmēji tiek iesaistīti programmu izstrādē, piedalās eksāmenu norisē un vērtēšanā. Nākamais loģiskais solis ir darba devēju dalība mācību procesā savos uzņēmumos, mācot audzēkņiem tās profesiju prasmes, kuras nepieciešamas esošajā ātri mainīgajā ekonomikā.

Otra projekta daļa ir prakses, kuras līdz šim ir īstenojuši uzņēmēji sadarbībā ar PII skolām līdz šim. Uzņēmējiem, kuri iesaistās projektā un īsteno mācību prakses, vairs nebūs jāaizpilda daudz dažādu dokumentu kā tas bija līdz šim. Tikai mācību prakses beigās jāsagatavo rēķins, lai uzņēmums saņemtu finansiālu atbalstu.

Projekts ir labs atbalsta instruments, lai uzņēmumā nodrošinātu papildu finansējumu darbiniekam, kurš apmāca audzēkni. Tāpat tiek nodrošināti darba aizsardzības līdzekļi, iespēja par projekta līdzekļiem veikt audzēkņa apdrošināšanu, iegādāties obligāto veselības pārbaudi, veikt vakcināciju pret ērču encefalītu ja tas nepieciešams prakses laikā, kā arī projektā ir piešķirts finansējums, lai audzēknis varētu nokļūt uz uzņēmumu, kurā īsteno darba vidē balstītas mācības, vai mācību praksi.

Aicinām:

Zvanīt un interesēties Latvijas Darba devēju konfederācijā, lai saņemtu informāciju, kā var iesaistīties projektā.

Uzņēmējus jautāt skolām par projektu, kā tajā iesaistīties.

Interesēties pašvaldībās pie uzņēmējdarbības speciālistiem par projektu.

Piedalīties projektā, jo tas dod atbalstu gan uzņēmējam – esošo praktikantu veidojot par savu darbinieku, gan skolai, gan audzēknim kā sagatavoties darba dzīvei un kļūt par profesionāli.

1.Darba vidē balstītas mācības (DVB) – projekta laikā darba vidē balstītās mācībās iesaistīti 3150 PII audzēkņi.

Audzēkņu apģērbam, apdrošināšanai, u.tml. – 1 003 621.50 euro

Audzēkņu mobilitātei – 245 000.00 euro

Uzņēmumiem par DVB īstenošanu – 6 021 729.00 euro

PII par DVB īstenošanu – 66 908.10 euro

  1. Praksēs projekta laikā PII audzēkņus plānots iesaistīt 25 600 reizes

Audzēkņu apģērbam, apdrošināšanai, u.tml. – 5 416 875.00 euro

Audzēkņu mobilitātei – 1 926 000.00 euro

Uzņēmumiem par prakšu īstenošanu – 2 287 125.00 euro

PII par prakšu īstenošanu – 361 125.00 euro

Projekta kopējā summa: 20 572 986 euro.

____________________________________________________________________

Ministru kabineta noteikumi Nr. 484 Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības

Ministru kabineta noteikumi Nr. 483 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanas noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.785 Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība

____________________________________________________________________

Par darbības īstenošanu atbildīgie LDDK pārstāvji:

Jolanta Vjakse – Projekta vadītāja, mob.tālrunis: 29471150, e-pasts: jolanta.vjakse@lddk.lv;

Sanita Bērziņa – DVB apakšprojekta vadītāja, mob.tālrunis: 22338862, e-pasts: sanita.berzina@lddk.lv;

Andrejs Bušenko – prakšu apakšprojekta vadītājs, mob.tālrunis: 28347877, e-pasts: Andrejs.busenko@lddk.lv

SAM-851-logo