ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.

Parādīt saistītās lietas

īstais dvb logo

Sadarbības partneru sarakstus atvērt šeit

____________________________________________________________________

LDDK projektu īsteno sadarbībā ar Profesionālajām izglītības iestādēm (PII) un uzņēmumiem.

Audzēkņu apģērbam, apdrošināšanai, u.tml. – 1 003 621.50 euroDarba vidē balstītas mācības (DVB) – iesaistīti 3150 PII audzēkņiDarbības, kuras projekta ietvaros īsteno LDDK:
Projekta mērķis:
Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.Projekta ilgums: no 2017. gada 27.janvāra līdz 2023. gada 31. augustam. Projekta kopējā summa: 20 572 986 euro.

Audzēkņu mobilitātei – 245 000.00 euro

Uzņēmumiem par DVB īstenošanu – 6 021 729.00 euro

PII par DVB īstenošanu – 66 908.10 euro

2. Praksēs – iesaistīti 25 600 reizes PII audzēkņi

Audzēkņu apģērbam, apdrošināšanai, u.tml. – 5 416 875.00 euro

Audzēkņu mobilitātei – 1 926 000.00 euro

Uzņēmumiem par prakšu īstenošanu – 2 287 125.00 euro

PII par prakšu īstenošanu – 361 125.00 eruo

Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas

____________________________________________________________________

Ministru kabineta noteikumi Nr. 484 Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības

Ministru kabineta noteikumi Nr. 483 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanas noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.785 Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība

____________________________________________________________________

Par darbības īstenošanu atbildīgie LDDK pārstāvji:

Jolanta Vjakse – Projekta vadītāja, mob.tālrunis: 29471150, e-pasts: jolanta.vjakse@lddk.lv;

Sanita Bērziņa – DVB apakšprojekta vadītāja, mob.tālrunis: 22338862, e-pasts: sanita.berzina@lddk.lv;

Andrejs Bušenko – prakšu apakšprojetka vadītājs, mob.tālrunis: 28347877, e-pasts: Andrejs.busenko@lddk.lv