Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei

Parādīt saistītās lietas

Projekta logo mājas lapas rakstam

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” (Nr. 3.4.2.2/16/I/001) .

Projekta mērķis ir nodrošināt divpusējā nozaru sociālā dialoga attīstību labāka tiesiska regulējuma izstrādē  uzņēmējdarbības vides sakārtošanas veicināšanai. Projekta prioritārās nozares ir kokrūpniecība, ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares, būvniecība, transports un loģistika, telekomunikācijas un sakari.

Projektu īsteno LDDK sadarbībā ar nozaru darba devēju organizācijām.

Projektā paredzēts:

  1. Četru LDDK ekspertu darbs – nozaru jautājumu koordinēšana nacionālā un starptautiskā līmenī
  2. LDDK organizētas apmācības un konferences
  3. Darba grupas un diskusijas
  4. LDDK un sadarbības partneru ekspertu dalība pieredzes apmaiņas vizītēs
  5. Politikas ietekmes izvērtējumi – nozares tirgus izpēte – būvniecības, telekomunikāciju un sakaru nozarēs

Projekta rezultātā plānots noslēgt 5 ģenerālvienošanās.