Eiropas Savienības jaunās iniciatīvas pievienotās vērtības nodokļa jomā

2019. gada 20.maijā

Parādīt saistītās lietas

Eiropas Savienībā veido jaunu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas sistēmu. Tās mērķis – vienkāršot PVN sistēmu un padarīt to efektīvāku, apkarot PVN krāpšanu un radīt lielāku uzticēšanos starp PVN maksātājiem un nodokļu administrācijām Eiropas Savienības ietvaros. Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) biedri un eksperti kopā ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem š.g. 21.septembrī pārrunāja Eiropas Komisijas (EK) jaunās iniciatīvas PVN jomā. Tika izskatīti tādi jautājumi kā vienkāršošanas pasākumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), galīgā PVN sistēma un samazinātās PVN likmes.

Par vienkāršošanas pasākumiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Aktuāli diskutējamie jautājumi:

 • Vai ir atbalstāmas vienkāršotas PVN saistības mazajiem uzņēmumiem?
 • Vai ir ieviešama definīcija «mazs uzņēmums» un kādam apgrozījuma slieksnim ir jābūt šādiem uzņēmumiem?
 • Kādi EK piedāvātie atvieglojumi mazajiem uzņēmumiem ir atbalstāmi un kādi nav atbalstāmi?
 • Vai un kādas citas priekšrocības PVN saistību izpildē ir jānosaka mazajiem uzņēmumiem?
 • Vai dalībvalstīm ir jābūt elastībai noteikt MVU maksimālo apgrozījuma slieksni PVN atbrīvojuma piemērošanai, kas nevar pārsniegt 85 000 euro apmēru?
 • Vai PVN direktīvā ir nosakāms MVU maksimālais apgrozījuma slieksnis PVN atbrīvojuma piemērošanai, kas nevar pārsniegt 85 000 euro apmēru (vai citu apmēru)?
 • Vai atbrīvojuma sliekšņa pārsniegšanas gadījumā ieviešams pārejas periods, kurā MVU var turpināt piemērot atbrīvojumu? Kādam ir jābūt šādas robežvērtības procentuālajam apmērām un kādam ir jābūt laika posmam, kuru pārsniedzot nav jākļūst par reģistrētu PVN maksātāju?
 • Vai Latvijā būtu ieviešama citās dalībvalstīs esošā kārtība, kad mazie uzņēmumi tiek reģistrēti uzreiz VID PVN maksātāju reģistrā, sniedz PVN deklarācijas, bet ir atbrīvoti no PVN nomaksas tik ilgi, kamēr nav sasniegts noteikts darījumu apgrozījums?

Viena no piedāvātajām iniciatīvām attiecībā uz MVU ir ieviest jaunu definīciju «mazais uzņēmums», kura gada apgrozījums ir 2 miljoni euro. Latvijā tie būtu aptuveni 95% nodokļu maksātāju, tādēļ, izvērtējot situāciju, šāds slieksnis būtu pārāk augsts. Par atbilstošāku maksimālā sliekšņa apmēru diskusijā atzina 300 000 – 500 000 euro.  Savukārt datus par MVU sliekšņa pārsniegumu varētu iegūt no tiešo nodokļu jomās sniedzamās informācijas nodokļu administrācijai, regulāri iesniedzot informāciju par apgrozījumu. Tāpat nodokļu administrācijas rīcībā jābūt ieviestiem jauniem elektroniskiem rīkiem, kas palīdz  konstatēt sliekšņa ievērošanu – automātiska piekļuve datiem par darījumiem.

Par galīgās PVN sistēmas ieviešanu

Aktuāli diskutējamie jautājumi:

 • Vai galīgā PVN sistēma ir balstāma uz vienas pieturas punkta (One Stop Shop, OSS) un sertificētā nodokļa maksātāja (CTP jeb certified taxable person) koncepciju?
 • Kādi ir ieguvumi PVN saistību izpildē sertificētam nodokļu maksātājam?
 • Kādi varētu būt kritēriji sertificētā nodokļa maksātāja statusa piešķiršanai?
 • Vai ir atbalstāma OSS paplašināšana attiecībā uz B2B preču piegādēm?
 • Vai ir atbalstāma priekšnodokļa atskaitīšanas iespēja caur OSS deklarāciju?
 • Kādi ir ieguvumi OSS piemērošanas paplašināšanai un ar kādām grūtībām varētu saskarties OSS piemērošanā?
 • Kādi ir plusi un mīnusi EK piedāvātajam modelim galīgās PVN sistēmas ieviešanā? Vai tiks apkarota PVN krāpšanās un sasniegts PVN sistēmas vienkāršošanas mērķis?
 • Vai ieviešot galīgo PVN sistēmu attiecībā uz preču piegādēm, apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība zaudē savu aktualitāti?
 • Kādas varētu būt alternatīvas EK piedāvātajam galīgās PVN sistēmas modelim, ņemot vērā, ka tam jābalstās uz galapatēriņa principu?
 • Vai galīgās PVN sistēmas ieviešanas termiņš (01.07.2022.) ir atbilstošs?

Par EK piedāvāto galīgās PVN sistēmas modeli, kas ir balstīts uz vienas pieturas punkta (One Stop Shop, OSS) un sertificētā nodokļa maksātāja (certified taxable person, CTP) koncepciju, sanāksmes dalībnieki pauda atšķirīgu viedokli. Diskusijā izskanēja viedoklis, ka sertificēta nodokļa maksātāja statusu būtu jāpiešķir iespējami lielākam PVN maksātāju skaitam. No vienas puses piedāvātā sistēma varētu mazināt krāpšanu pārrobežu darījumos, bet no otras puses tā varētu negatīvi ietekmēt naudas plūsmu, kā arī palielināt izmaksas un administratīvo slogu.

Piesardzīgi vērtējama ir OSS īpašā režīma paplašināšana, iekļaujot OSS shēmā bizness-biznesam (B2B) preču piegādes un paredzot iespēju priekšnodokļa atskaitīšanai. Tāpat aktuāls ir jautājums par  dalībvalsts iespēju atgūt savu PVN no citas dalībvalsts, it sevišķi ekonomiskās lejupslīdes periodā, kad daudziem PVN maksātājiem iestājas maksātnespēja.

Par samazinātajām PVN likmēm

Aktuāli diskutējamie jautājumi:

 • Vai ir nepieciešamība mainīt PVN likmju sistēmu?
 • Kādi būs ieguvumi un/vai grūtības PVN likmju sistēmas izmaiņai?
 • Vai ir nepieciešamas samazinātās PVN likmes un kādi ir to ieviešanas ieguvumi?
 • Vai ir alternatīvas EK priekšlikumā piedāvātajai PVN likmju sistēmai?
 • Vai atbalstāms negatīvais saraksts precēm un pakalpojumiem, kam nevar piemērot samazināto PVN likmi?

Kopumā diskusijā secināts, ka EK priekšlikums par samazinātām PVN likmēm ir atbalstāms, un galvenokārt būtu jāattiecina uz pirmās nepieciešamības precēm, lai arī maznodrošinātajai sabiedrības daļai būtu iespēja tās iegādāties. Tāpat ir atbalstāma preču klasifikācija pēc kombinētās nomenklatūras (KN) kodiem, ja tiek izstrādāta vienotā PVN datubāze.

 Papildu informācija par īstenotajām konsultācijām ar LDDK biedriem par ES iniciatīvām PVN jomā un iespējām iesaistīties LDDK biedru portālā pie jautājuma:

Eiropas Komisijas priekšlikumi pievienotās vērtības nodokļa jomā: grozījumi Padomes Direktīvā 2006/112/EK

Kontaktpersona:
Inese Stepiņa

Ģenerāldirektores vietniece starptautiskajos, Eiropas Savienības un projektu vadības jautājumos; starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte
E-pasts: inese.stepina@lddk.lv