LDDK padomes lēmums

2019. gada 16.oktobrī

Parādīt saistītās lietas

Latvijas Darba devēju konfederācijas padome 30. novembrī atbalstīja priekšlikumu likumprojektam “Par grozījumiem Darba likumā” papildināt 68. pantu ar (3) daļu šādā redakcijā:

“(3)Ar ģenerālvienošanos, kas noslēgta atbilstoši šā likuma 18. panta ceturtajai daļai un paredz būtisku valsts noteiktās minimālās darba algas vai stundas algas likmes paaugstināšanu nozarē, vismaz 50% virs valsts noteiktās minimālās darba algas vai stundas algas likmes, piemaksas apmēru par virsstundu darbu var noteikt mazāku par šā panta pirmajā daļā noteikto, bet ne mazāku kā 50% apmērā no darbiniekam noteiktās stundas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga, ne mazāku kā 50% apmērā no noteiktā akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu.”