Situācija veselības aprūpes nozarē jārisina visām iesaistītajām pusēm

2019. gada 28.novembrī

Parādīt saistītās lietas

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) sociālas drošības eksperts Pēteris Leiškalns – Situācija veselības aprūpes nozarē jārisina visām iesaistītajām pusēm.

Veselības aprūpes nozares sakārtošana ir kopīga atbildība, kas jāīsteno gan pašam cilvēkam, gan valstij un, protams, darba devējam. Efektīvi risinājumi nepieciešami jau šobrīd, veselība negaida! Jau ilgstoši tautsaimniecībā vērojam izteiktu darbaspēka trūkumu, būtiska loma darba tirgū ir “sudraba paaudzei” jeb darbiniekiem, kuri vecāki par 50 gadiem, jo arī turpmāk pagarināsies cilvēka darba mūžs. Nerisinot šos izaicinājumus, zaudētāji ir uzņēmēji, tautsaimniecība un visa sabiedrība kopumā.

Lai piedāvātu vienotus risinājumus darba dzīves kvalitātes būtiskai uzlabošanai, darba devēji kopīgi ar Veselības ministriju un ekspertiem no Saeimas atbildīgajām komisijām, Nacionālo veselības dienestu un ārstniecības iestādēm ir uzsākuši konstruktīvu diskusiju ciklu. Šobrīd kopā ar Veselības ministrijas vadību esam aizvadījuši 5 diskusijas par aktuālām tēmām – darba nespējas dienu apmaksas sistēmas uzlabošana, veselības finansēšanas likums un tā attīstība nākotnē, veselības aprūpes sistēmas pieejamība, kvalitāte un nozares konkurētspēja. Kā būtiskāko jautājumu risinām arī obligāto veselības apdrošināšanu – iesaistot visus darbspējīgos cilvēkus.

Analizējot datus, kas iegūti aptaujājot darba devējus, konstatēti cēloņi, kādēļ rodas tik liels slimības lapu apjoms. Sadarbībā ar Latvijas arodslimību ārstu biedrību ir paveikts daudz, lai uzlabotu tik svarīgo obligāto veselības pārbaužu kvalitāti. LDDK ir rosinājuši attīstīt iespēju arodārstiem izmantot e-medicīnas datu bāzi, lai būtu iespēja veikt kvalitatīvu obligāto veselības pārbaudi un dati par pacienta veselību regulāri papildinātos.

Turpinām meklēt risinājumus, lai būtiski uzlabotu arī vispārēju darbinieku veselību. Darba devēji pielāgo darba vidi, lai tā būtu droša un ērta, piedāvā darbiniekiem dažādas elastīgas darba formas. Bet valstiskā līmenī jārisina ātrāka veselības aprūpes pakalpojuma, diagnostikas un izmeklējumu saņemšana, kā arī jāuzlabo rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība. Kopīgi radīta diskusiju platforma, kurā iesaistās darba devēji, valdība un nozares līderi, var dot rezultātu, kas pozitīvi ietekmēs veselības aprūpes nozari.

Svarīgi turpināt iesākto darbu un dot iespēju veselības nozarei, nevis apstāties pusceļā.