Valdības paveiktais pirmajās 100 dienās

2019. gada 29.aprīlī

Parādīt saistītās lietas

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Vitālijs Gavrilovs:

“Kopumā valdības pirmās 100 darba dienas bijušas aktīvas. Esam kopīgā darbā stiprinājuši sociāla dialoga principu izpratni, aizvadītas divas Nacionālas Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdes kopā ar sociālajiem partneriem – darba devējiem (LDDK) un darba ņēmējiem (LBAS) valdība diskutēja par 2019.gada budžetu un valdības rīcības plānu. NTSP panākts kopīgs atbalsts valdības rīcības plāna īstenošanai. Kā vienu no būtiskākajiem paveiktajiem darbiem jāatzīmē panāktie grozījumi Darba likumā, kas paredz iespēju nozarēm slēgt koplīgumus. Tādējādi veicinot elastīgāku regulējumu attiecībā uz virsstundu apmaksu tām nozarēm, kuru uzņēmumi būs gatavi iesaistīties sarunās ar arodbiedrībām par darba samaksas nosacījumiem un būtisku minimālās algas celšanu. Uzņēmēji īpaši novērtē principa ‘konsultē vispirms’ stiprināšanu visās valsts iestādēs. Ārpolitikā esam vienisprātis vairākumā jautājumu par Eiropas nākotni, ņemot vērā tuvojošās Eiropas Parlamenta vēlēšanas īpaši jāseko līdzi šiem jautājumi – daudzgadu budžets, vienota izpratne par Eiropas vērtībām. LDDK biedru sapulcē kopīgi ar ministru prezidentu un ministriem izstrādājām rekomendācijas par to, kas būs Latvijas ekonomikas virzītājspēks 2020. gadam. Spraigās diskusijās, kurās piedalījās aktīvākie darba devēji, secinājām, ka būtiskākais faktors ir finanšu sektora attīstība un stabilitāte ar pozitīvu ietekmi uz valsts ekonomikas izaugmsi un investīciju klimata uzlabošana, kā arī nodarbinātības izaicinājumu risināšana. Nākotnē būtiski valdības uzdevumus vērtēt no ilgtermiņa perspektīvas, kas šobrīd pietrūkst. Vērojam, ka diemžēl atsevišķiem politiķiem Saeimā un arī valdībā iztrūkst zināšanu un izpratnes par demokrātijas vērtību veicināšanu Latvijā un faktoriem, kas pozitīvi ietekmē tautsaimniecības ilgtermiņa attīstību.”